BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2020

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวงการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเป็นสกุลเงินเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยตราสารทุนจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในเนื้อหาส่วน ข้อมูลกองทุนหลัก ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้
กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)
กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

10 สิงหาคม 2016

ชื่อผู้จัดการกองทุน

นรี พฤกษยาภัย
อาทิตยา พิริยโสภากุล
ชนากานต์ หังสสูต
ชาลส์ ตันตกูล

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 5,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 5,000
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): 5,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+5))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น(ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง, เป็นเงิน 3.2000 บาท)

31 สิงหาคม 2018
0.1500 บาท/หน่วย
4 มกราคม 2018
0.2500 บาท/หน่วย
31 ตุลาคม 2017
0.6000 บาท/หน่วย
25 สิงหาคม 2017
0.4000 บาท/หน่วย
30 มิถุนายน 2017
0.5000 บาท/หน่วย
28 เมษายน 2017
0.2000 บาท/หน่วย
27 มกราคม 2017
0.3000 บาท/หน่วย
27 ธันวาคม 2016
0.6000 บาท/หน่วย
25 พฤศจิกายน 2016
0.2000 บาท/หน่วย