LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6618 3,801,941,645.01 11.6619 11.6618 0.0002 14/06/2021
LHMM-L 11.6618 0.00 11.6619 11.6618 0.0002 14/06/2021
LHMMPVD 10.1199 314,721,944.28 10.1200 10.1199 0.0002 14/06/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.8203 221,028,987.32 11.8204 11.8203 0.0018 14/06/2021
LHDEBT-D 10.7424 31,612,215.57 10.7425 10.7424 0.0016 14/06/2021
LHDEBT-E 11.6510 7,998.57 11.6511 11.6510 0.0018 14/06/2021
LHDEBT-L 11.7717 49,319,799.88 11.7718 11.7717 0.0019 14/06/2021
LHDEBT-R 11.7951 4,398,740.19 11.7952 11.7951 0.0019 14/06/2021
LHDEBTPVD 10.1936 582,448,478.27 10.1937 10.1936 0.0012 14/06/2021
LHSTPLUS-A 10.5447 1,536,253,683.34 10.5448 10.5447 0.0005 14/06/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.1145 342,484,310.78 0.0000 0.0000 0.0011 14/06/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.7328 114,087,122.28 10.8402 10.7328 -0.0606 14/06/2021
LHIP-D 9.5142 450,881,460.87 9.6094 9.5142 0.0111 14/06/2021
LHMSFL-A 16.9569 18,361,717.40 17.1266 16.9569 0.0847 14/06/2021
LHMSFL-D 11.3535 7,383,908.51 11.4671 11.3535 0.0567 14/06/2021
LHMSFL-R 16.9702 28,200,885.08 17.1400 16.9702 0.0848 14/06/2021
LHPROPIA-A 10.2503 69,181,612.51 10.3529 10.2503 0.0160 14/06/2021
LHPROPIA-D 10.2501 2,243,417,303.65 10.3527 10.2501 0.0160 14/06/2021
LHPROPIA-E 10.2464 4,043,711.89 10.2465 10.2464 0.0160 14/06/2021
LHPROPINFRA-D 8.8623 246,026,067.02 8.9067 8.8623 0.0401 14/06/2021
LHPROPINFRA-E 9.4034 4,638,046.02 9.4035 9.4034 0.0425 14/06/2021
LHSELECT-D 9.8419 334,441,424.89 9.9404 9.8419 -0.0364 14/06/2021
LHSMART-D 8.9774 344,808,602.15 9.0673 8.9774 0.0072 14/06/2021
LHWPLUS-A 11.1841 71,903,856.06 11.2401 11.1841 0.0222 10/06/2021
LHWPLUS-D 10.6511 39,812,081.53 10.7045 10.6511 0.0212 10/06/2021
LHWPLUS-E 10.8429 4,144,575.41 10.8430 10.8429 0.0216 10/06/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.3494 190,076,105.01 13.3495 13.3494 -0.0334 14/06/2021
LHEQD-D 5.5811 30,346,044.05 5.5812 5.5811 -0.0140 14/06/2021
LHEQD-E 11.3199 53,702.98 11.3200 11.3199 -0.0283 14/06/2021
LHEQD-R 13.3054 7,187,732.58 13.3055 13.3054 -0.0333 14/06/2021
LHEQDPLUS-A 10.0372 11,188,356.30 10.1377 10.0372 -0.0263 14/06/2021
LHEQDPLUS-D 8.8443 174,499,051.66 8.9328 8.8443 -0.0232 14/06/2021
LHGROWTH-A 16.9042 211,145,847.13 16.9043 16.9042 0.0287 14/06/2021
LHGROWTH-D 9.7507 49,615,173.94 9.7508 9.7507 0.0165 14/06/2021
LHGROWTH-E 15.0651 1,084,457.12 15.0652 15.0651 0.0256 14/06/2021
LHGROWTH-R 16.8225 4,806,528.95 16.8226 16.8225 0.0285 14/06/2021
LHSTRATEGY-A 12.2871 53,789,900.44 12.4101 12.2871 -0.0689 14/06/2021
LHSTRATEGY-D 9.2900 119,998,826.51 9.3830 9.2900 -0.0521 14/06/2021
LHSTRATEGY-E 10.4860 1,308,912.79 10.4861 10.4860 -0.0587 14/06/2021
LHSTRATEGY-R 12.3194 9,795,033.09 12.4427 12.3194 -0.0691 14/06/2021
LHTOPPICK-A 9.2800 63,454,097.38 9.3729 9.2800 -0.0330 14/06/2021
LHTOPPICK-D 7.9086 46,118,488.18 7.9878 7.9086 -0.0281 14/06/2021
LHTOPPICK-R 9.2773 11,828,632.57 9.3702 9.2773 -0.0330 14/06/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 10.1073 180,740,944.41 0.0000 9.9052 0.0048 10/06/2021
LHCHINA-A 11.2814 390,822,845.47 11.4507 11.2814 0.0034 11/06/2021
LHCHINA-D 10.7471 274,067,043.67 10.9084 10.7471 0.0032 11/06/2021
LHCHINA-E 11.2650 42,577,922.13 11.2651 11.2650 0.0034 11/06/2021
LHDIGITAL-A 18.2952 44,345,790.66 18.5240 18.2952 0.0882 11/06/2021
LHDIGITAL-D 13.1931 172,932,152.06 13.3581 13.1931 0.0636 11/06/2021
LHDIGITAL-E 14.8915 3,319,082.74 14.8916 14.8915 0.0718 11/06/2021
LHDIGITAL-R 18.2910 11,005,937.52 18.5197 18.2910 0.0882 11/06/2021
LHEME-A 11.6202 50,422,743.67 11.7656 11.6202 -0.0272 11/06/2021
LHEME-D 11.6199 139,910,917.43 11.7652 11.6199 -0.0272 11/06/2021
LHEME-E 11.6181 9,620,023.84 11.6182 11.6181 -0.0272 11/06/2021
LHESPORT-A 11.4938 1,376,033,803.66 11.6376 11.4938 0.0297 11/06/2021
LHESPORT-D 11.1192 350,097,038.76 11.2583 11.1192 0.0287 11/06/2021
LHESPORT-E 11.4891 68,194,584.33 11.4892 11.4891 0.0296 11/06/2021
LHGDYNAMIC-A 11.0542 91,469,689.55 11.1648 11.0542 0.0156 10/06/2021
LHGDYNAMIC-D 10.7982 81,413,228.21 10.9063 10.7982 0.0153 10/06/2021
LHGDYNAMIC-E 11.0535 18,082,002.31 11.0536 11.0535 0.0156 10/06/2021
LHGEQ-A 16.7260 554,211,319.83 16.9352 16.7260 0.0231 11/06/2021
LHGEQ-D 13.5305 437,574,088.68 13.6997 13.5305 0.0187 11/06/2021
LHGEQ-E 15.3126 37,803,373.92 15.3127 15.3126 0.0212 11/06/2021
LHGEQ-R 16.7230 17,674,985.17 16.9321 16.7230 0.0232 11/06/2021
LHGINCOME-A 10.8334 40,991,289.10 10.8660 10.8334 -0.0024 10/06/2021
LHGINCOME-D 10.3802 19,400,104.29 10.4114 10.3802 -0.0023 10/06/2021
LHGINCOME-E 10.6995 2,194,878.26 10.6996 10.6995 -0.0023 10/06/2021
LHGINCOME-R 10.8333 6,204,102.59 10.8659 10.8333 -0.0024 10/06/2021
LHGLIFEE-A 14.7162 666,609,564.22 14.9370 14.7162 0.0518 11/06/2021
LHGLIFEE-D 13.7621 1,340,916,899.48 13.9686 13.7621 0.0484 11/06/2021
LHGLIFEE-E 14.2915 34,738,874.12 14.2916 14.2915 0.0503 11/06/2021
LHGMA-A 10.7535 22,419,118.73 10.7859 10.7535 -0.0100 11/06/2021
LHGMA-D 10.2897 13,877,240.22 10.3207 10.2897 -0.0096 11/06/2021
LHGMA-R 10.7512 619,784.23 10.7836 10.7512 -0.0100 11/06/2021
LHGOLDH-A 9.1788 6,920,226.55 9.1973 9.1788 -0.1847 14/06/2021
LHGOLDH-D 9.1808 3,629,542.23 9.1993 9.1808 -0.1848 14/06/2021
LHGOLDH-E 9.1788 1,872,098.31 9.1789 9.1788 -0.1847 14/06/2021
LHGREEN-A 10.8893 23,979,173.19 11.0255 10.8893 -0.0372 10/06/2021
LHGREEN-D 10.8894 21,177,890.38 11.0256 10.8894 -0.0371 10/06/2021
LHGREEN-E 10.8892 6,642,692.70 10.8893 10.8892 -0.0371 10/06/2021
LHGREEN-IA 10.8893 0.00 10.8894 10.8893 -0.0372 10/06/2021
LHINDIAE-A 10.8282 612,574.14 10.9366 10.8282 -0.0040 11/06/2021
LHINDIAE-D 10.7237 62,983,906.25 10.8310 10.7237 -0.0039 11/06/2021
LHINDIAE-E 10.8305 2,180,693.89 10.8306 10.8305 -0.0040 11/06/2021
LHINNO-A 7.8948 2,283,962,860.00 7.9936 7.8948 0.0637 11/06/2021
LHINNO-D 7.8949 752,921,190.64 7.9937 7.8949 0.0636 11/06/2021
LHINNO-E 7.8939 113,507,330.83 7.8940 7.8939 0.0637 11/06/2021
LHJAPE-A 11.1498 239,921.62 11.2893 11.1498 0.0275 10/06/2021
LHJAPE-D 11.0507 174,336,163.72 11.1889 11.0507 0.0272 10/06/2021
LHJAPE-E 11.1419 229,834.39 11.1420 11.1419 0.0274 10/06/2021
LHMEGA-A 11.8581 43,049,959.88 12.0064 11.8581 0.0380 11/06/2021
LHMEGA-D 11.5033 75,873,154.12 11.6472 11.5033 0.0369 11/06/2021
LHMEGA-E 11.8610 25,261,895.24 11.8611 11.8610 0.0380 11/06/2021
LHMOBILITY-A 10.8207 45,204,015.71 10.9561 10.8207 0.1396 11/06/2021
LHMOBILITY-D 10.8208 43,190,965.08 10.9562 10.8208 0.1397 11/06/2021
LHMOBILITY-E 10.8207 7,565,211.83 10.8208 10.8207 0.1396 11/06/2021
LHPROPG-A 10.6988 28,596,409.86 10.8059 10.6988 0.0554 10/06/2021
LHPROPG-D 10.7058 487,078,751.05 10.8130 10.7058 0.0553 10/06/2021
LHPROPG-E 10.6981 5,333,142.88 10.6982 10.6981 0.0553 10/06/2021
LHROBOTE-A 11.8883 48,030,642.10 12.0370 11.8883 0.1329 10/06/2021
LHROBOTE-D 11.5058 333,775,495.88 11.6497 11.5058 0.1286 10/06/2021
LHROBOTE-E 11.8650 4,659,224.13 11.8651 11.8650 0.1326 10/06/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 12.5091 50,634,338.40 12.5092 12.5091 0.0211 14/06/2021
LHACTLTF-D 11.5611 68,285,535.74 11.5612 11.5611 0.0195 14/06/2021
LHSMARTLTF-D 12.6266 319,028,727.61 12.6267 12.6266 -0.0446 14/06/2021
LHSTGLTF-A 10.4372 66,291,325.07 10.4373 10.4372 -0.0582 14/06/2021
LHSTGLTF-D 10.2875 103,336,289.77 10.2876 10.2875 -0.0574 14/06/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 9.7583 9,801,806.23 9.7584 9.7583 0.0008 11/06/2021
LHFLRMF 15.3203 242,981,487.95 15.3204 15.3203 -0.0861 14/06/2021
LHGEQRMF 12.9208 126,618,807.89 12.9209 12.9208 0.0176 11/06/2021
LHGINCOMERMF 10.4470 20,083,139.68 10.4471 10.4470 -0.0020 10/06/2021
LHGOVRMF 11.0556 587,295,947.64 11.0557 11.0556 0.0012 14/06/2021
LHTPROPRMF 13.4746 301,078,502.92 13.4747 13.4746 0.0741 14/06/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 15.7506 8,016,148.87 15.7507 15.7506 0.0217 11/06/2021
LHGEQ-DSSF 15.9392 9,416,168.43 15.9393 15.9392 0.0220 11/06/2021
LHPROPIA-ASSF 10.1928 840,299.49 10.1929 10.1928 0.0159 14/06/2021
LHPROPIA-DSSF 10.2218 1,370,144.50 10.2219 10.2218 0.0160 14/06/2021
LHSMARTDSSF-SSF 13.2026 10,995,840.21 13.2027 13.2026 -0.0466 14/06/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 13.0633 49,789,945.99 0.0000 0.0000 -0.0462 14/06/2021
LHSTRATEGY-ASSF 10.5567 208,859.91 10.5568 10.5567 -0.0591 14/06/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.5464 1,332,366.36 9.5465 9.5464 -0.0535 14/06/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.3679 6,115,036,994.33 0.0000 0.0000 -0.0971 31/03/2021
LHPF 10.5476 3,480,734,025.10 0.0000 0.0000 0.0058 31/03/2021
LHSC 11.9869 5,850,420,803.73 0.0000 0.0000 0.0380 31/03/2021
QHHR 14.2393 4,784,431,403.62 0.0000 0.0000 0.0196 31/03/2021
QHPF 11.8535 9,447,266,055.81 0.0000 0.0000 0.0306 31/03/2021

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.6562 1,812,810,245.25 8.6996 8.6562 0.0470 14/06/2021
LHTPROP 9.8518 2,363,552,758.51 9.9012 9.8518 0.0534 14/06/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป