LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2024

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน GMO Quality Investment Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class USD” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited และบริหารการลงทุนโดย Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LL (GMO LLC)

กองทุน GMO Quality Investment Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามีคุณภาพสูง กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีการจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets) ทั่วโลก รวมถึงลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries)

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

25 กรกฎาคม 2018

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4))


ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)