YOUR MONEY, WE CARE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตัวแทนขายกองทุนรวม (Freelance) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ธนาคาร วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทใดๆ
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ privatefund@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

 1. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า
 3. ติดตามภาวะตลาดและธุรกิจกองทุนเพื่อประกอบการแนะนำการลงทุน

ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ (Sales) – ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 8 ปี ด้านกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล กับธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน / บริษัทหลักทรัพย์ / วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)


ลักษณะงาน

 1. สร้างฐานลูกค้า High Net Worth และ ลูกค้าสถาบัน ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 3. กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการหาลูกค้ารายใหม่ การบริหารเป้าหมายรายได้ รวมทั้งการรักษาฐานลูกค้า
 4. ให้บริการต่างๆ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่คาดหวัง

พนักงานชั่วคราว สายงานการลงทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ไม่จำกัดเพศป.ว.ช. - ป.ตรี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในสายงานการเงิน
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางมาทำงานแถวบริเวณ ถนนสาทรได้
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเอง ได้ที่ voranona@lhfund.co.th และ nattapatk@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

•    สนับสนุนและจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการการลงทุน(IC Property)และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุม
•    จัดทำเอกสารสำหรับการเบิกใช้ค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้ตรงกับในงบประมาณของกองทุน รวมถึงการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
•    จัดทำบันทึกภายในเพื่อส่งออก ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•    ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
•    ดูแลการเบิกอุปกรณ์สำนักงานภายในฝ่าย เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
•    จัดการงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกองทุน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการกองทุน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.  มีความละอียดรอบคอบ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
4.  มีความรู้เรื่องการลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมสัญญาต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1.  จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุน
2.  บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน
3.  คำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Risk Management Senior Officer / Manager / AVP

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  Bachelor’s degree or above graduates in Financial Engineering, Computer Engineering, Economics, Finance Engineering, Engineering or business-related fields
2.  At least 2-5 years of work experiences in program coding for risk management, investment or related function
3.  Experience in end-to-end project management framework is a plus (Data gathering, UAT, Go-live)
3.  Good skill in VBA/Matlab/Python programming
4.  Positive attitude, open-minded, fast learning and good communication skills are required
5.  Energetic and good team play
6.  Must be able to perform well under pressure

ลักษณะงาน

1. Write scripts and automation using VBA/Matlab/Python to support performance measurement and risk limit control
2. Configure and manage data sources like SQL Server that compatible with Investment System e.g. Bonanza
3. Design and implement Agile data platform facilitating the whole work process to gain working efficiency and reduce operational risk
4. Measure and monitor absolute risk/return and relative risk/return, including volatility and VaR
5. Develop program to support risk modeling and risk management tool

Compliance Manager/AVP

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป จากคณะกฎหมาย การเงิน บัญชี เศรษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-7 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกำกับ ฝ่ายตรวจสอบ และ ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นอย่างดี
4.  มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการจัดการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

1. กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและการทำธุรกรรมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดของทางการที่เกี่ยวข้องและของบริษัท
2. ควบคุมและสอบทานความถูกต้องของการตรวจสอบรายวันเกี่ยวกับการควบคุมอัตราส่วนการลงทุน
3. ควบคุมและสอบทานความถูกต้องของการกำหนดข้อจำกัดการลงทุนในระบบงานลงทุน เช่น Bonanza
4. จัดทำและทบทวนหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัท
5. จัดทำ กำกับและตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และติดตามรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมและให้ความรู้พนักงานในกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ป.ป.ง. ธ.ป.ท. เป็นต้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT & Infrastructure fund)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี  และการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Office ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูด ในระดับดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/REIT
 • มีคุณวุฒิ CFA Level 1 (Chartered Financial Analysis) หรือ CISA (Certified Information Systems Auditor) หรือ CPA (Certified Public Accountant)
ส่งเมล มาที่ nattapatk@lhfund.co.th,voranona@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

 • สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ สนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นำเสนอผลการวิเคราะห์แก่คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • สนับสนุนเพื่อให้บริหารจัดการลงทุน กำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทรัสต์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมสนับสนุนเพื่อจัดทำรายละเอียดการนำเสนอ เพื่อคัดเลือก การประเมินบริษัทผู้รับมอบหมายงานต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทประเมินราคา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่าเหมา บริษัทประกันภัย และผู้รับประกันรายได้(หากมี) ต่อคณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมศึกษาและจัดทำพร้อมนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุน เปรียบเทียบกับเป้าหมายให้แก่คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับผู้จัดการกองทุน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย