YOUR MONEY, WE CARE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตัวแทนขายกองทุนรวม (Freelance) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ธนาคาร วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทใดๆ
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ privatefund@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

 1. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า
 3. ติดตามภาวะตลาดและธุรกิจกองทุนเพื่อประกอบการแนะนำการลงทุน

ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ (Sales) – ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 8 ปี ด้านกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล กับธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน / บริษัทหลักทรัพย์ / วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)


ลักษณะงาน

 1. สร้างฐานลูกค้า High Net Worth และ ลูกค้าสถาบัน ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 3. กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการหาลูกค้ารายใหม่ การบริหารเป้าหมายรายได้ รวมทั้งการรักษาฐานลูกค้า
 4. ให้บริการต่างๆ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่คาดหวัง

Manager – Vice President (Marketing) – Private Fund Department

คุณสมบัติผู้สมัคร

ลักษณะงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และ ผู้จัดการกองทุน-ตราสารหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

ลักษณะงาน

พนักงานชั่วคราว สายงานการลงทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ไม่จำกัดเพศป.ว.ช. - ป.ตรี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในสายงานการเงิน
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางมาทำงานแถวบริเวณ ถนนสาทรได้
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเอง ได้ที่ voranona@lhfund.co.th และ nattapatk@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

•    สนับสนุนและจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการการลงทุน(IC Property)และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุม
•    จัดทำเอกสารสำหรับการเบิกใช้ค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้ตรงกับในงบประมาณของกองทุน รวมถึงการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
•    จัดทำบันทึกภายในเพื่อส่งออก ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•    ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
•    ดูแลการเบิกอุปกรณ์สำนักงานภายในฝ่าย เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
•    จัดการงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

เจ้าหน้าที่อาวุโส (ฝ่ายงานทะเบียน )

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ด้านงานนายทะเบียนกองทุนรวม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3.  มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน

1.  ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และรายการประจำวัน
2.  จัดทำรายงานต่าง ๆ ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
3.  ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Risk Management Officer/Senior Officer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Age 22-28 years old.
 • Bachelor’s degree or above graduates in Economics, finance, Accounting, Audit, Engineering or related field.
 • At least 1-2 years of work experiences in risk management or related function.
 • Skill in VBA programming is an advantage.
 • Excellent in English both writing and speaking.
 • Strong in communication and analytical skill.
 • Energetic and good team play.
 •  Must be able to perform well under pressure.
contact:  hr@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

 • Measure absolute risk and relative risk, including volatility, VaR, tracking error, etc. and controlling and monitoring them within limit.
 • Review and propose risk management policy and framework i.e. Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, etc. 
 • Product and process risk analysis.
 • Risk modeling and risk management tool development.
 • Operational risk management coordination.
 • BCP development and implementation.

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกองทุน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการกองทุน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.  มีความละอียดรอบคอบ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
4.  มีความรู้เรื่องการลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมสัญญาต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ลักษณะงาน

1.  จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุน
2.  บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน
3.  คำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานรายวันฝ่ายปฏิบัติการกองทุน (Temporary Staff)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปได้ดี
4. สามารถทางานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาทางานปกติได้
 

ลักษณะงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย