YOUR MONEY, WE CARE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตัวแทนขายกองทุนรวม (Freelance) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ธนาคาร วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทใดๆ

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ hr@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

 1. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า
 3. ติดตามภาวะตลาดและธุรกิจกองทุนเพื่อประกอบการแนะนำการลงทุน

ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ (Sales) – ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 8 ปี ด้านกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล กับธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน / บริษัทหลักทรัพย์ / วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ hr@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

 1. สร้างฐานลูกค้า High Net Worth และ ลูกค้าสถาบัน ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 3. กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการหาลูกค้ารายใหม่ การบริหารเป้าหมายรายได้ รวมทั้งการรักษาฐานลูกค้า
 4. ให้บริการต่างๆ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่คาดหวัง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกองทุน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการกองทุน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.  มีความละอียดรอบคอบ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
4.  มีความรู้เรื่องการลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมสัญญาต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ hr@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

1.  จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุน
2.  บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน
3.  คำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Compliance Manager/AVP

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป จากคณะกฎหมาย การเงิน บัญชี เศรษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-7 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกำกับ ฝ่ายตรวจสอบ และ ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นอย่างดี
4.  มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการจัดการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ hr@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

1. กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและการทำธุรกรรมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดของทางการที่เกี่ยวข้องและของบริษัท
2. ควบคุมและสอบทานความถูกต้องของการตรวจสอบรายวันเกี่ยวกับการควบคุมอัตราส่วนการลงทุน
3. ควบคุมและสอบทานความถูกต้องของการกำหนดข้อจำกัดการลงทุนในระบบงานลงทุน เช่น Bonanza
4. จัดทำและทบทวนหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติภายในบริษัท
5. จัดทำ กำกับและตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และติดตามรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมและให้ความรู้พนักงานในกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ป.ป.ง. ธ.ป.ท. เป็นต้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT & Infrastructure fund)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี  และการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Office ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูด ในระดับดี
 
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/REIT
 • มีคุณวุฒิ CFA Level 1 (Chartered Financial Analysis) หรือ CISA (Certified Information Systems Auditor) หรือ CPA (Certified Public Accountant)

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ hr@lhfund.co.th

ลักษณะงาน

 • สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ สนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นำเสนอผลการวิเคราะห์แก่คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • สนับสนุนเพื่อให้บริหารจัดการลงทุน กำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทรัสต์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมสนับสนุนเพื่อจัดทำรายละเอียดการนำเสนอ เพื่อคัดเลือก การประเมินบริษัทผู้รับมอบหมายงานต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทประเมินราคา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่าเหมา บริษัทประกันภัย และผู้รับประกันรายได้(หากมี) ต่อคณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมศึกษาและจัดทำพร้อมนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุน เปรียบเทียบกับเป้าหมายให้แก่คณะกรรมการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับผู้จัดการกองทุน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย