LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ธุรกิจทรัสตี

ธุรกิจทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อประกอบธุรกิจทรัสตี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559


โครงสร้างทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน้าที่และบริการของทรัสตี
  • ติดตาม ดูแลและตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
  • จัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกจากทรัพย์สินของทรัสตี
  • ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีระบบงานที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้งและจัดการกองทรัสต์ การบริการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ทรัสตีได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

REITs ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

29 พฤศจิกายน 2565

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน (HYDROGEN)