LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

คำสงวนสิทธิ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท และความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท การใช้เว็บไซต์นี้จึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้โดยละเอียด ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทและหน้าจอใดๆของเว็บไซต์ หมายถึง ท่านตกลงผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

ลิขสิทธิ์

บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน ภาพ ข้อความ การแสดงผล รูปแบบนำเสนอ เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะมีการระบุบอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ การบริการต่างๆ ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยดุลพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประสงค์ขอใช้บริการต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท ที่ปรากฏในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการ การถ่ายโอนข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมทั้ง มิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว หากมีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว