BESIDE, YOUR INVESTMENT

เกี่ยวกับเรา

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ และ ตราสารทุน

คุณอานุภาพ โฉมศรี

ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ และ ตราสารทุน

คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

คุณวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน

ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

คุณปรวุฒิ สมบัติ

ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ /ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์