LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัยของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยทางบริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีของบริษัทเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัยความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าประกอบด้วย โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเลือกชมบริการต่างๆและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษาไว้

ทางบริษัทได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตุประสงค์หรือประโยชน์ของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างที่ท่านและบริษัทยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันหรือตามระยะเวลาที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าของบริษัท ด้วยเทคโนโลยีที่มีทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่ทางบริษัทเก็บรวบรวมไว้ ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลลที่สามเว้นแต่

  • ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ท่านในการทำธุรกรรมกับทางบริษัทตามที่ท่านประสงค์
  • ทางบริษัทได้รับการร้องขอจากลูกค้าและลูกค้าได้ยินยอมให้อำนาจแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม
  • เมื่อมีการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง