BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2020

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class I-A1-acc (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและมุ่งเน้นหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)


หมายเหตุ : กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ได้รับอนุมัติแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ เปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จากเดิมชนิดหน่วยลงทุน Q-acc เปลี่ยนเป็นชนิดหน่วยลงทุน I-A1-acc เริ่มมีผลวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

17 มิถุนายน 2020

ชื่อผู้จัดการกองทุน

นรี พฤกษยาภัย
ชนากานต์ หังสสูต

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 5,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 5,000
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): 5,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)