LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2024

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุน Property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์/ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุน Property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์/ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์/ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF)/หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุน/หุ้น ดังกล่าวข้างต้น และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 100

วันจดทะเบียนกองทุน

18 พฤศจิกายน 2015

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน
คุณสมประสงค์ แซ่จิว


ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+5))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 1.6400 บาท)

25 ธันวาคม 2023
0.2000 บาท/หน่วย
27 มีนาคม 2023
0.1500 บาท/หน่วย
30 ธันวาคม 2022
0.1500 บาท/หน่วย
30 กันยายน 2022
0.1400 บาท/หน่วย
23 กรกฎาคม 2021
0.1000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2021
0.2000 บาท/หน่วย
30 ธันวาคม 2020
0.3000 บาท/หน่วย
31 มกราคม 2020
0.2000 บาท/หน่วย
29 พฤศจิกายน 2019
0.1000 บาท/หน่วย
27 กันยายน 2019
0.1000 บาท/หน่วย