LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า (LHMSFL-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี (โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ 0-100 ของ NAV) ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นอันดับแรก แต่หากการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivative)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50
2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR)* ร้อยละ 25
3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 25

*คำอธิบายเพิ่มเติม
1.การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
2.NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

วันจดทะเบียนกองทุน

22 กรกฎาคม 2015

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน
คุณสมประสงค์ แซ่จิว

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)