LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้และตราสารแห่งทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละขณะเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

กองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
ร้อยละ 50
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) ร้อยละ 25
3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 25

วันจดทะเบียนกองทุน

28 พฤศจิกายน 2012

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสมประสงค์ แซ่จิว
คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยนระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)