BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEQDPLUS-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2020

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต และ/หรือ
2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปัจจุบัน และ/หรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต
โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนเปิด LHEQDPLUS มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index)

วันจดทะเบียนกองทุน

30 มกราคม 2019

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล
อานุภาพ โฉมศรี


ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 5000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50
วันเวลาทำการซื้อขาย: วันทำการซื้ิอ : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
วันทำการขายคืน : ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
(หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.3500 บาท)

4 สิงหาคม 2020
0.1500 บาท/หน่วย
26 กรกฎาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย