LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (LHACTLTF-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตราสารทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสาร อื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของ ตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ(net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 65
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 35

วันจดทะเบียนกองทุน

27 ธันวาคม 2016

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสมประสงค์ แซ่จิว
อานุภาพ โฉมศรีระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)