LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

News & Activities

สัมมนากองทุน

SMART Risk Stable Return
วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2561
โรงแรม  เลอ เน ซอง
ณ ห้องบอลรูม  ชั้น M เวลา 13.00 – 16.00 น.

เสวนาพิเศษ โดย

คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
บลจ. แลนด์ แฮนด์ เฮ้าส์ จำกัด


Mr. Jason Borbora
Inventec Asset Management


ดำเนินรายการ โดย คุณปาริชาต พรหมโยธี