LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

YOUR MONEY, WE CARE

กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคลของ LHFUND

หัวข้อ รายละเอียด
  การจัดตั้งกองทุน ทำสัญญากับบริษัทจัดการ และกำหนดนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
  ประเภทลูกค้า
  • นิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดา
  เงินทุนขั้นต่ำ
  • นโยบายตราสารทุน/Asset Allocation = 20 ล้านบาท
  • นโยบายตราสารหนี้/ผสม            = 50 ล้านบาท
  ระยะเวลาในการจัดตั้ง ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
  ค่าธรรมเนียม
  • ค่าจัดการกองทุน
  • ค่าผู้รับฝากทรัพย์สิน
  • อื่นๆ (เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง)
  นโยบายการลงทุน ลูกค้าสามารถกำหนดนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง หรือให้ทาง LHFUND ประเมินข้อมูลลูกค้าและเสนอนโยบายการลงทุนที่คาดว่าเหมาะสมให้ลูกค้าพิจารณา
  การจัดทำรายงาน ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และตามที่ตกลงในสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล