LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต ชนิดสะสมมูลค่า (LHESPORT-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2024

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมส์ และ/หรือ อีสปอร์ต และ/หรือ บริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมส์และโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย VanEck Vectors

โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MVESPOTR ซึ่ง เป็นดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Video Gaming และ eSports ระดับโลก (หรือที่เรียกว่ากีฬาอิเล็กทรอนิกส์) เซ็กเมนต์ โดยดัชนี MVESPOTR ถูกเผยแพร่และจัดทำโดยบริษัท MV Index Solutions GmbH (“MVIS”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ VanEck Vectors และรวมถึงเป็นดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ตระดับโลก ดัชนีอีสปอร์ตจะถูกประเมินและปรับตะกร้าหลักทรัพย์และสัดส่วนหุ้นในดัชนีทุกไตรมาส

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/documents/

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) และกองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

29 ตุลาคม 2020

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)