LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

1.ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30
2.ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70

*คำอธิบายเพิ่มเติม
1.การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
2.NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

วันจดทะเบียนกองทุน

26 กันยายน 2012

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 0.7880 บาท)

28 กุมภาพันธ์ 2020
0.0500 บาท/หน่วย
28 ตุลาคม 2019
0.1000 บาท/หน่วย
26 เมษายน 2019
0.1000 บาท/หน่วย
24 พฤศจิกายน 2017
0.1200 บาท/หน่วย
30 มิถุนายน 2017
0.1200 บาท/หน่วย
9 พฤศจิกายน 2016
0.0900 บาท/หน่วย
28 เมษายน 2016
0.0740 บาท/หน่วย
19 พฤศจิกายน 2015
0.0200 บาท/หน่วย
29 กรกฎาคม 2015
0.0640 บาท/หน่วย
12 พฤษภาคม 2015
0.0500 บาท/หน่วย