LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุน Property ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหน่วย Property ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุน Property ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่มหุ้นนั้นๆ และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

วันจดทะเบียนกองทุน

4 กันยายน 2013

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน
คุณอานุภาพ โฉมศรี


ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
(โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งขายคืนและหลักฐานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 3 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+3))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 1.7500 บาท)

23 กรกฎาคม 2021
0.1000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2021
0.2000 บาท/หน่วย
30 ธันวาคม 2020
0.3000 บาท/หน่วย
31 มกราคม 2020
0.2000 บาท/หน่วย
29 พฤศจิกายน 2019
0.1000 บาท/หน่วย
27 กันยายน 2019
0.1000 บาท/หน่วย
26 กรกฎาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
29 มีนาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
28 กันยายน 2018
0.1500 บาท/หน่วย