LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค ชนิดสะสมมูลค่า (LHTOPPICK-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกิน 10 หลักทรัพย์ที่คัดเลือกแล้ว โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
- พิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคตและ/หรือ
- พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบันและ/หรือ
- พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกำไรที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งอาจมากกว่า 10 หลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET Total Return Index)

วันจดทะเบียนกองทุน

5 ตุลาคม 2017

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสมประสงค์ แซ่จิว
คุณอานุภาพ โฉมศรี


ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)