ข่าวสารและกิจกรรม

กองทุนแนะนำ

เสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ    

LH GLOBAL EQUITY RMF FUND (LHGEQRMF) 

 เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2563

เวลา 8.30 – 15.30 น. (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น)
เอกสารดาวน์โหลด
* หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
* หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
* หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลข้อมูลโครงการ