LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

คุณรัตน์ พานิชพันธ์

ประธานกรรมการ

คุณอดุลย์ วินัยแพทย์

กรรมการ

คุณศศิธร พงศธร

กรรมการ

คุณหลาย กวง-ฮัว

กรรมการ

คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

กรรมการผู้อำนวยการ

คุณจาง หยู่-เจ๋อ

กรรมการ

คุณถาน ชื่อ-ผิง

กรรมการ

คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ

กรรมการ

คุณปรีชา ปรมาพจน์

กรรมการ