BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG ชนิดบุคคลธรรมดา (LHESG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2020

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ
ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้ อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม

หมายเหตุ:
ในสภาวะปกติกองทุนจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยทำให้กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้จึงอาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่า ร้อยละ 2.00 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR))

วันจดทะเบียนกองทุน

28 มีนาคม 2019

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล
สมิทธ์ ศักดิ์กำจร


ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 5,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)