ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0837
 • 0.0136
23 ส.ค. 2560
LHPROP-I
10.1601
 • 0.0553
23 ส.ค. 2560
LHTPROP
11.0555
 • 0.0575
23 ส.ค. 2560
LHMM
11.2418
 • 0.0003
23 ส.ค. 2560
LHTPROPRMF
11.7176
 • 0.0551
23 ส.ค. 2560
LHGOVRMF
10.5666
 • 0.0009
23 ส.ค. 2560
LHFLRMF
12.9225
 • 0.0261
23 ส.ค. 2560
LHSTRATEGY-R
10.4921
 • 0.0191
23 ส.ค. 2560
LHSTRATEGY-D
10.0901
 • 0.0184
23 ส.ค. 2560
LHSTRATEGY-A
10.4920
 • 0.0192
23 ส.ค. 2560
LHGROWTH-D
9.7594
 • 0.0192
23 ส.ค. 2560
LHGROWTH-R
13.2102
 • 0.0259
23 ส.ค. 2560
LHGROWTH-A
13.2319
 • 0.0260
23 ส.ค. 2560
LHEQD-A
12.1284
 • 0.0036
23 ส.ค. 2560
LHEQD-D
6.9185
 • 0.0020
23 ส.ค. 2560
LHEQD-R
12.1055
 • 0.0037
23 ส.ค. 2560
LHSTPLUS
10.0708
 • 0.0004
23 ส.ค. 2560
LHEFI6M10
10.1561
 • 0.0026
23 ส.ค. 2560
LHEFI2Y1
10.2969
 • 0.0007
23 ส.ค. 2560
LHFI2Y1
10.5976
 • 0.0008
23 ส.ค. 2560
LHGOV-A
10.9041
 • 0.0013
23 ส.ค. 2560
LHGOV-D
9.9819
 • 0.0012
23 ส.ค. 2560
LHGOV-R
10.8364
 • 0.0013
23 ส.ค. 2560
LHDEBT-A
11.2558
 • 0.0010
23 ส.ค. 2560
LHDEBT-D
10.6609
 • 0.0010
23 ส.ค. 2560
LHDEBT-R
11.2407
 • 0.0010
23 ส.ค. 2560
LHEFI3M1
10.9628
 • 0.0005
23 ส.ค. 2560
LHEFI3M2
10.9640
 • 0.0006
23 ส.ค. 2560
LHEFI3M3
10.9156
 • 0.0006
23 ส.ค. 2560
LHEFI3M4
10.9056
 • 0.0005
23 ส.ค. 2560
LHEFI6M4
10.8724
 • 0.0006
23 ส.ค. 2560
LHEFI6M6
10.8471
 • 0.0029
23 ส.ค. 2560
LHEFI6M7
10.7815
 • 0.0005
23 ส.ค. 2560
LHEFI6M8
10.5280
 • 0.0013
23 ส.ค. 2560
LHFI3M2R
11.5790
 • 0.0004
23 ส.ค. 2560
LHSELECT
9.7206
 • 0.0102
23 ส.ค. 2560
LHPROP-INFRA
9.9035
 • 0.0615
23 ส.ค. 2560
LHMSFL-R
12.1058
 • 0.0290
23 ส.ค. 2560
LHMSFL-D
10.4324
 • 0.0250
23 ส.ค. 2560
LHMSFL-A
12.1028
 • 0.0290
23 ส.ค. 2560
LHSMART
10.1809
 • 0.0396
23 ส.ค. 2560
LHIP
10.0520
 • 0.0294
23 ส.ค. 2560
LHFL
9.2537
 • 0.0190
23 ส.ค. 2560
LHGINCOME-R
10.0430
 • 0.0260
21 ส.ค. 2560
LHGINCOME-D
10.0430
 • 0.0260
21 ส.ค. 2560
LHGINCOME-A
10.0430
 • 0.0260
21 ส.ค. 2560
LHJAP-E
10.5131
 • 0.0600
21 ส.ค. 2560
LHACTLTF-D
9.7500
 • 0.0100
23 ส.ค. 2560
LHACTLTF-A
9.7494
 • 0.0100
23 ส.ค. 2560
LHSMART-LTF
10.3373
 • 0.0018
23 ส.ค. 2560
LHHOTEL
12.1999
 • 0.5282
30 มิ.ย. 2560
LHSC
11.4956
 • 0.0096
30 มิ.ย. 2560
LHPF
10.7453
 • 0.2008
30 มิ.ย. 2560
QHHR
12.5390
 • 0.0419
30 มิ.ย. 2560
QHPF
11.2191
 • 0.0800
30 มิ.ย. 2560