ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0263
 • 0.0111
21 ก.พ. 2561
LHPROP-I
10.2303
 • 0.0047
21 ก.พ. 2561
LHTPROP
11.1584
 • 0.0055
21 ก.พ. 2561
LHMM
11.3058
 • 0.0004
21 ก.พ. 2561
LHGINCOMERMF
9.9328
 • 0.0083
19 ก.พ. 2561
LHTPROPRMF
12.3092
 • 0.0081
21 ก.พ. 2561
LHGOVRMF
10.6061
 • 0.0011
21 ก.พ. 2561
LHFLRMF
15.5468
 • 0.0346
21 ก.พ. 2561
LHTOPPICK-R
10.5354
 • 0.0090
21 ก.พ. 2561
LHTOPPICK-D
10.3128
 • 0.0088
21 ก.พ. 2561
LHTOPPICK-A
10.5353
 • 0.0090
21 ก.พ. 2561
LHSTRATEGY-R
12.1475
 • 0.0113
21 ก.พ. 2561
LHSTRATEGY-D
10.9021
 • 0.0102
21 ก.พ. 2561
LHSTRATEGY-A
12.1482
 • 0.0113
21 ก.พ. 2561
LHEQD-A
15.2747
 • 0.0021
21 ก.พ. 2561
LHEQD-D
8.0864
 • 0.0012
21 ก.พ. 2561
LHEQD-R
15.2386
 • 0.0022
21 ก.พ. 2561
LHGROWTH-D
11.0719
 • 0.0247
21 ก.พ. 2561
LHGROWTH-R
15.8774
 • 0.0354
21 ก.พ. 2561
LHGROWTH-A
15.9252
 • 0.0356
21 ก.พ. 2561
LHSTPLUS
10.1496
 • 0.0004
21 ก.พ. 2561
LHEFI2Y1
10.4479
 • 0.0011
21 ก.พ. 2561
LHGOV-A
10.9782
 • 0.0013
21 ก.พ. 2561
LHGOV-D
10.0475
 • 0.0012
21 ก.พ. 2561
LHGOV-R
10.9008
 • 0.0013
21 ก.พ. 2561
LHDEBT-A
11.3574
 • 0.0009
21 ก.พ. 2561
LHDEBT-D
10.5800
 • 0.0009
21 ก.พ. 2561
LHDEBT-R
11.3411
 • 0.0009
21 ก.พ. 2561
LHSELECT
11.7010
 • 0.0168
21 ก.พ. 2561
LHPROP-INFRA
9.9921
 • 0.0028
21 ก.พ. 2561
LHMSFL-R
15.4863
 • 0.0782
21 ก.พ. 2561
LHMSFL-D
12.4541
 • 0.0628
21 ก.พ. 2561
LHMSFL-A
15.4832
 • 0.0782
21 ก.พ. 2561
LHSMART
10.4156
 • 0.0051
21 ก.พ. 2561
LHIP
10.2163
 • 0.0030
21 ก.พ. 2561
LHFL
11.2244
 • 0.0236
21 ก.พ. 2561
LHROBOT-E
9.5108
 • 0.0581
20 ก.พ. 2561
LHINDIA-E
9.6590
 • 0.1072
20 ก.พ. 2561
LHGLIFE-E
10.6221
 • 0.0021
20 ก.พ. 2561
LHGINCOME-R
10.0799
 • 0.0056
19 ก.พ. 2561
LHGINCOME-D
9.9365
 • 0.0055
19 ก.พ. 2561
LHGINCOME-A
10.0799
 • 0.0056
19 ก.พ. 2561
LHJAP-E
10.3216
 • 0.0095
19 ก.พ. 2561
LHSTGLTF-D
10.2847
 • 0.0092
21 ก.พ. 2561
LHSTGLTF-A
10.2847
 • 0.0092
21 ก.พ. 2561
LHACTLTF-D
11.5044
 • 0.0055
21 ก.พ. 2561
LHACTLTF-A
11.8392
 • 0.0057
21 ก.พ. 2561
LHSMART-LTF
12.0009
 • 0.0492
21 ก.พ. 2561
LHHOTEL
12.3414
 • 0.1303
29 ธ.ค. 2560
LHSC
11.5964
 • 0.0488
29 ธ.ค. 2560
LHPF
10.7299
 • 0.0408
31 ธ.ค. 2560
QHHR
12.5320
 • 0.0426
31 ธ.ค. 2560
QHPF
11.3875
 • 0.0684
31 ธ.ค. 2560