ประกาศ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0748
 • 0.0093
29 มี.ค. 2560
LHPROP-I
10.4066
 • 0.0046
29 มี.ค. 2560
LHTPROP
11.3634
 • 0.0061
29 มี.ค. 2560
LHMM
11.1834
 • 0.0004
29 มี.ค. 2560
LHTPROPRMF
11.8566
 • 0.0093
29 มี.ค. 2560
LHGOVRMF
10.5303
 • 0.0003
29 มี.ค. 2560
LHFLRMF
13.3932
 • 0.0052
29 มี.ค. 2560
LHSTRATEGY-R
10.2334
 • 0.0169
29 มี.ค. 2560
LHSTRATEGY-D
10.2334
 • 0.0169
29 มี.ค. 2560
LHSTRATEGY-A
10.2334
 • 0.0169
29 มี.ค. 2560
LHEQD-A
12.7527
 • 0.0107
29 มี.ค. 2560
LHEQD-D
7.2756
 • 0.0061
29 มี.ค. 2560
LHEQD-R
12.7315
 • 0.0107
29 มี.ค. 2560
LHGROWTH-D
10.1476
 • 0.0041
29 มี.ค. 2560
LHGROWTH-R
13.7440
 • 0.0056
29 มี.ค. 2560
LHGROWTH-A
13.7577
 • 0.0056
29 มี.ค. 2560
LHSTPLUS
10.0000
29 มี.ค. 2560
LHEFI6M10
10.0796
 • 0.0005
29 มี.ค. 2560
LHEFI2Y1
10.1672
 • 0.0009
29 มี.ค. 2560
LHFI2Y1
10.4825
 • 0.0009
29 มี.ค. 2560
LHGOV-A
10.8144
 • 0.0006
29 มี.ค. 2560
LHGOV-D
10.0496
 • 0.0006
29 มี.ค. 2560
LHGOV-R
10.7885
 • 0.0006
29 มี.ค. 2560
LHDEBT-A
11.1405
 • 0.0013
29 มี.ค. 2560
LHDEBT-D
10.7428
 • 0.0013
29 มี.ค. 2560
LHDEBT-R
11.1259
 • 0.0013
29 มี.ค. 2560
LHEFI3M1
10.8938
 • 0.0020
29 มี.ค. 2560
LHEFI3M2
10.8933
 • 0.0019
29 มี.ค. 2560
LHEFI3M3
10.8471
 • 0.0004
29 มี.ค. 2560
LHEFI3M4
10.8322
 • 0.0042
29 มี.ค. 2560
LHFI3Y1
11.1744
 • 0.0007
29 มี.ค. 2560
LHEFI6M4
10.7896
 • 0.0016
29 มี.ค. 2560
LHEFI6M6
10.7602
 • 0.0006
29 มี.ค. 2560
LHEFI6M7
10.7069
 • 0.0005
29 มี.ค. 2560
LHEFI6M8
10.4435
 • 0.0006
29 มี.ค. 2560
LHFI3M2R
11.5081
 • 0.0005
29 มี.ค. 2560
LHPROP-INFRA
9.8671
 • 0.0136
29 มี.ค. 2560
LHMSFL-R
12.4603
 • 0.0029
29 มี.ค. 2560
LHMSFL-D
10.7380
 • 0.0026
29 มี.ค. 2560
LHMSFL-A
12.4582
 • 0.0030
29 มี.ค. 2560
LHSMART
10.1396
 • 0.0098
29 มี.ค. 2560
LHIP
10.0216
 • 0.0037
29 มี.ค. 2560
LHFL
9.6677
 • 0.0047
29 มี.ค. 2560
LHJAP-E
10.6614
 • 0.1675
27 มี.ค. 2560
LHACTLTF-D
9.7942
 • 0.0033
29 มี.ค. 2560
LHACTLTF-A
9.7938
 • 0.0033
29 มี.ค. 2560
LHSMART-LTF
10.7970
 • 0.0062
29 มี.ค. 2560
LHHOTEL
10.6111
 • 0.0959
30 ธ.ค. 2559
LHSC
11.4424
 • 0.0824
30 ธ.ค. 2559
LHPF
10.5414
 • 0.0849
28 ก.พ. 2560
QHHR
12.3125
 • 0.0668
28 ก.พ. 2560
QHPF
11.1702
 • 0.0818
28 ก.พ. 2560