การจ่ายเงินปันผล LHSELECT LHTPROP LHPROP-I และ LHPROP-INFRA
10 พ.ค. 2561

 

ประกาศ
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่ 028/2561
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
 
 
กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง (LHSELECT)
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP)
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I)
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROP-INFRA)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนดังกล่าว   ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุน งวดผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเปิดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กองทุน/รายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล
(ครั้งที่/ปี)
อัตราหน่วยละ
(บาท)
วันที่จ่ายเงินปันผล
LHSELECT
2/2561
0.25
25 พฤษภาคม 2561
LHTPROP
2/2561
0.10
25 พฤษภาคม 2561
LHPROP-I
2/2561
0.10
25 พฤษภาคม 2561
LHPROP-INFRA
2/2561
0.10
25 พฤษภาคม 2561
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายเครือข่ายธนาคารและสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์    02-286-3484 และ 02-679-2155
 
จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ                                            
 
 
                                                            ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

                                                                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด                                                              

 

แจ้งแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ ของกองทุนรวมจำนวน 3 ...