ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)
12 เม.ย. 2560

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 
กองทุน/รายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E
(LHJAP-E)
งวดผลการดำเนินงาน
1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560
อัตราหน่วยละ
0.20 บาท
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราว
21 เมษายน 2560
เปิดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ ตั้งแต่วันที่
24 เมษายน 2560
วันที่จ่ายเงินปันผล
28 เมษายน 2560
 
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด  โทร 02-286-3484 และ 02-679-2155
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                            
                       
 
 ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3 กองทุนเปิด แอล ...
ประกาศวันครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 3 ปี 1 ...