ประกาศการจ่ายเงินปันผลกองทุน LHTPROP และ LHPROP-I
08 มี.ค. 2560

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP)
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I)
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP) และกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I) ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 
กองทุน/รายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย
พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP)
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I)
งวดผลการดำเนินงาน
1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
อัตราหน่วยละ
0.10 บาท
0.04 บาท
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราว
17 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560
เปิดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ ตั้งแต่วันที่
20 มีนาคม 2560
20 มีนาคม 2560
วันที่จ่ายเงินปันผล
24 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560
 
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด  โทร 02-286-3484 และ 02-679-2155
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                            
                       
 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด
ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุ ...
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มทำการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน ...