ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน LHEQD
08 มี.ค. 2560

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผล และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังนี้
 
กองทุน/รายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
(LHEQD-D)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHEQD-R)
งวดผลการดำเนินงาน
1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
อัตราหน่วยละ
0.10 บาท
0.10 บาท
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราว
17 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560
เปิดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ ตั้งแต่วันที่
20 มีนาคม 2560
20 มีนาคม 2560
วันที่จ่ายเงินปันผล
24 มีนาคม 2560
 
วันที่รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)
 
24 มีนาคม 2560
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (LHEQD-A) สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด  โทร 02-286-3484 และ 02-679-2155
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                            
                       
 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด
ประกาศการเลิกกองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 ...
ประกาศการจ่ายเงินปันผลกองทุน LHTPROP และ LHPROP-I