แอล เอช ฟันด์ คว้ารางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
13 มี.ค. 2560

รางวัลที่ได้รับ : ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ แอล เอช ฟันด์

 

 

แอล เอช ฟันด์ คว้ารางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น

คุณอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลจาก  สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    เนื่องในโอกาสที่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภท Pooled Fund จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ที่จัดโดยสมาคมกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นรางวัลที่ทำให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการเป็นบริษัทจัดการ LHFund ได้เป็นอย่างดี

*************************************************

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด (ในนาม บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อรอนงค์ ภัทรเวชกุล (ฟ้า)

โทร. 086-884-4458 , 02-612-0281 ต่อ 129 e-mail : ornanong.p@mtmultimedia.com

 

LHSTRATEGY Promotion
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) ...