ประกาศ ณ วันที่ 24 ต.ค. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7794
 • 0.0012
24 ต.ค. 2557
LHTPROP
10.3960
 • 0.0218
24 ต.ค. 2557
LHGOVRMF
10.2315
 • 0.0006
24 ต.ค. 2557
LHFLRMF
10.7310
 • 0.0567
24 ต.ค. 2557
LHGROWTH-A
10.8189
 • 0.0579
24 ต.ค. 2557
LHGROWTH-D
10.6341
 • 0.0570
24 ต.ค. 2557
LHGROWTH-R
10.8188
 • 0.0579
24 ต.ค. 2557
LHEQD-A
10.8090
 • 0.0423
24 ต.ค. 2557
LHEQD-D
8.4731
 • 0.0332
24 ต.ค. 2557
LHEQD-R
10.7912
 • 0.0422
24 ต.ค. 2557
LHFI3Y1
10.2524
 • 0.0008
24 ต.ค. 2557
LHEFI9M1
10.2004
 • 0.0072
24 ต.ค. 2557
LHFIP3M1
10.2508
 • 0.0039
24 ต.ค. 2557
LHEFI3M1
10.3207
 • 0.0045
24 ต.ค. 2557
LHEFI3M2
10.3125
 • 0.0039
24 ต.ค. 2557
LHEFI3M3
10.2770
 • 0.0029
24 ต.ค. 2557
LHEFI3M4
10.2621
 • 0.0017
24 ต.ค. 2557
LHEFI3M5
10.0896
 • 0.0040
24 ต.ค. 2557
LHEFI6M2
10.2204
 • 0.0024
24 ต.ค. 2557
LHEFI6M3
10.2087
 • 0.0037
24 ต.ค. 2557
LHEFI6M4
10.1436
 • 0.0042
24 ต.ค. 2557
LHEFI6M5
10.1318
 • 0.0017
24 ต.ค. 2557
LHEFI6M6
10.1237
 • 0.0016
24 ต.ค. 2557
LHEFI6M7
10.0869
 • 0.0039
24 ต.ค. 2557
LHGOV-A
10.3763
 • 0.0002
24 ต.ค. 2557
LHGOV-D
10.0602
 • 0.0002
24 ต.ค. 2557
LHGOV-R
10.3763
 • 0.0002
24 ต.ค. 2557
LHDEBT-A
10.6147
 • 0.0005
24 ต.ค. 2557
LHDEBT-D
10.0509
 • 0.0004
24 ต.ค. 2557
LHDEBT-R
10.6010
 • 0.0004
24 ต.ค. 2557
LHFI3M1R
11.0611
 • 0.0017
24 ต.ค. 2557
LHFI3M2R
10.9942
 • 0.0017
24 ต.ค. 2557
LHFI3M5R
10.5378
 • 0.0016
24 ต.ค. 2557
LHFI3M6R
10.5093
 • 0.0016
24 ต.ค. 2557
LHFI3M7R
10.5002
 • 0.0016
24 ต.ค. 2557
LHFI3M8R
10.3084
 • 0.0016
24 ต.ค. 2557
LHTRIG3+3
10.0664
 • 0.0303
24 ต.ค. 2557
LHFL
8.0540
 • 0.0461
24 ต.ค. 2557
LHPF
10.2740
 • 0.0957
30 ก.ย. 2557
QHHR
10.4092
 • 0.0486
30 ก.ย. 2557
QHPF
10.8337
 • 0.0605
30 ก.ย. 2557