ประกาศ ณ วันที่ 03 มี.ค. 2558 หน่วย: บาท
LHMM
10.8564
 • 0.0006
03 มี.ค. 2558
LHTPROP
10.4296
 • 0.0259
03 มี.ค. 2558
LHGOVRMF
10.2944
 • 0.0025
03 มี.ค. 2558
LHFLRMF
11.8834
 • 0.1602
03 มี.ค. 2558
LHGROWTH-A
12.1373
 • 0.1704
03 มี.ค. 2558
LHGROWTH-D
11.1218
 • 0.1561
03 มี.ค. 2558
LHGROWTH-R
12.1372
 • 0.1704
03 มี.ค. 2558
LHEQD-A
11.3880
 • 0.1289
03 มี.ค. 2558
LHEQD-D
8.3788
 • 0.0949
03 มี.ค. 2558
LHEQD-R
11.3693
 • 0.1287
03 มี.ค. 2558
LHFI3Y1
10.4464
 • 0.0025
03 มี.ค. 2558
LHEFI9M2
10.1208
 • 0.0010
03 มี.ค. 2558
LHEFI9M3
10.0877
 • 0.0011
03 มี.ค. 2558
LHFIP3M1
10.3459
 • 0.0020
03 มี.ค. 2558
LHEFI3M1
10.4267
 • 0.0008
03 มี.ค. 2558
LHEFI3M2
10.4172
 • 0.0013
03 มี.ค. 2558
LHEFI3M3
10.3791
 • 0.0020
03 มี.ค. 2558
LHEFI3M4
10.3685
 • 0.0009
03 มี.ค. 2558
LHEFI3M5
10.1971
 • 0.0009
03 มี.ค. 2558
LHEFI6M2
10.3271
 • 0.0021
03 มี.ค. 2558
LHEFI6M3
10.3193
 • 0.0021
03 มี.ค. 2558
LHEFI6M4
10.2549
 • 0.0008
03 มี.ค. 2558
LHEFI6M5
10.2423
 • 0.0009
03 มี.ค. 2558
LHEFI6M6
10.2313
 • 0.0009
03 มี.ค. 2558
LHEFI6M7
10.1949
 • 0.0010
03 มี.ค. 2558
LHGOV-A
10.4697
 • 0.0050
03 มี.ค. 2558
LHGOV-D
10.0120
 • 0.0048
03 มี.ค. 2558
LHGOV-R
10.4696
 • 0.0050
03 มี.ค. 2558
LHDEBT-A
10.7136
 • 0.0043
03 มี.ค. 2558
LHDEBT-D
10.0119
 • 0.0040
03 มี.ค. 2558
LHDEBT-R
10.6997
 • 0.0044
03 มี.ค. 2558
LHFI3M1R
11.1659
 • 0.0008
03 มี.ค. 2558
LHFI3M2R
11.0994
 • 0.0008
03 มี.ค. 2558
LHFI3M5R
10.6385
 • 0.0008
03 มี.ค. 2558
LHFI3M6R
10.6087
 • 0.0007
03 มี.ค. 2558
LHFI3M7R
10.5999
 • 0.0008
03 มี.ค. 2558
LHFI3M8R
10.4063
 • 0.0007
03 มี.ค. 2558
LHFL
8.9398
 • 0.1211
03 มี.ค. 2558
LHPF
10.5065
 • 0.0483
31 ม.ค. 2558
QHHR
10.7312
 • 0.0674
31 ม.ค. 2558
QHPF
10.9957
 • 0.0750
31 ม.ค. 2558