ประกาศ ณ วันที่ 06 พ.ค. 2558 หน่วย: บาท
LHMM
10.8948
 • 0.0030
06 พ.ค. 2558
LHTPROP
10.4798
 • 0.0345
06 พ.ค. 2558
LHGOVRMF
10.3864
 • 0.0012
06 พ.ค. 2558
LHFLRMF
11.8404
 • 0.1153
06 พ.ค. 2558
LHGROWTH-A
12.0727
 • 0.1098
06 พ.ค. 2558
LHGROWTH-D
10.2504
 • 0.0932
06 พ.ค. 2558
LHGROWTH-R
12.0726
 • 0.1098
06 พ.ค. 2558
LHEQD-A
11.3949
 • 0.1069
06 พ.ค. 2558
LHEQD-D
8.2814
 • 0.0777
06 พ.ค. 2558
LHEQD-R
11.3762
 • 0.1067
06 พ.ค. 2558
LHFI3Y1
10.5923
 • 0.0033
06 พ.ค. 2558
LHEFI9M2
10.1860
 • 0.0049
06 พ.ค. 2558
LHEFI9M3
10.1559
 • 0.0044
06 พ.ค. 2558
LHFIP3M1
10.3964
 • 0.0035
06 พ.ค. 2558
LHEFI3M1
10.4791
 • 0.0050
06 พ.ค. 2558
LHEFI3M2
10.4718
 • 0.0052
06 พ.ค. 2558
LHEFI3M3
10.4322
 • 0.0041
06 พ.ค. 2558
LHEFI3M4
10.4224
 • 0.0014
06 พ.ค. 2558
LHEFI3M5
10.2580
 • 0.0006
06 พ.ค. 2558
LHEFI6M2
10.3967
 • 0.0017
06 พ.ค. 2558
LHEFI6M3
10.3816
 • 0.0046
06 พ.ค. 2558
LHEFI6M4
10.3065
 • 0.0048
06 พ.ค. 2558
LHEFI6M5
10.2951
 • 0.0049
06 พ.ค. 2558
LHEFI6M6
10.2837
 • 0.0045
06 พ.ค. 2558
LHEFI6M7
10.2543
 • 0.0045
06 พ.ค. 2558
LHGOV-A
10.5473
 • 0.0020
06 พ.ค. 2558
LHGOV-D
10.0241
 • 0.0019
06 พ.ค. 2558
LHGOV-R
10.5472
 • 0.0020
06 พ.ค. 2558
LHDEBT-A
10.7828
 • 0.0014
06 พ.ค. 2558
LHDEBT-D
10.0180
 • 0.0013
06 พ.ค. 2558
LHDEBT-R
10.7688
 • 0.0015
06 พ.ค. 2558
LHFI3M1R
11.2171
 • 0.0049
06 พ.ค. 2558
LHFI3M2R
11.1434
 • 0.0039
06 พ.ค. 2558
LHFI3M5R
10.6882
 • 0.0039
06 พ.ค. 2558
LHFI3M6R
10.6573
 • 0.0046
06 พ.ค. 2558
LHFI3M7R
10.6494
 • 0.0044
06 พ.ค. 2558
LHFI3M8R
10.4540
 • 0.0045
06 พ.ค. 2558
LHPROUD6%
9.8603
 • 0.0801
06 พ.ค. 2558
LHFL
8.8938
 • 0.0879
06 พ.ค. 2558
LHPF
10.2899
 • 0.2668
31 มี.ค. 2558
QHHR
10.4983
 • 0.2916
31 มี.ค. 2558
QHPF
10.9597
 • 0.1118
31 มี.ค. 2558