ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7770
 • 0.0018
20 ต.ค. 2557
LHTPROP
10.3753
 • 0.0249
20 ต.ค. 2557
LHGOVRMF
10.2288
 • 0.0005
20 ต.ค. 2557
LHFLRMF
10.6597
 • 0.0309
20 ต.ค. 2557
LHGROWTH-A
10.7426
 • 0.0417
20 ต.ค. 2557
LHGROWTH-D
10.5591
 • 0.0410
20 ต.ค. 2557
LHGROWTH-R
10.7425
 • 0.0418
20 ต.ค. 2557
LHEQD-A
10.7356
 • 0.0088
20 ต.ค. 2557
LHEQD-D
8.4156
 • 0.0069
20 ต.ค. 2557
LHEQD-R
10.7180
 • 0.0088
20 ต.ค. 2557
LHFI3Y1
10.2481
 • 0.0004
20 ต.ค. 2557
LHEFI9M1
10.1921
 • 0.0135
20 ต.ค. 2557
LHFIP3M1
10.2491
 • 0.0101
20 ต.ค. 2557
LHEFI3M1
10.3185
 • 0.0103
20 ต.ค. 2557
LHEFI3M2
10.3101
 • 0.0085
20 ต.ค. 2557
LHEFI3M3
10.2712
 • 0.0001
20 ต.ค. 2557
LHEFI3M4
10.2587
 • 0.0025
20 ต.ค. 2557
LHEFI3M5
10.0877
 • 0.0099
20 ต.ค. 2557
LHEFI6M2
10.2154
 • 0.0011
20 ต.ค. 2557
LHEFI6M3
10.2064
 • 0.0091
20 ต.ค. 2557
LHEFI6M4
10.1413
 • 0.0094
20 ต.ค. 2557
LHEFI6M5
10.1284
 • 0.0025
20 ต.ค. 2557
LHEFI6M6
10.1204
 • 0.0025
20 ต.ค. 2557
LHEFI6M7
10.0850
 • 0.0102
20 ต.ค. 2557
LHGOV-A
10.3725
 • 0.0006
20 ต.ค. 2557
LHGOV-D
10.0565
 • 0.0006
20 ต.ค. 2557
LHGOV-R
10.3724
 • 0.0006
20 ต.ค. 2557
LHDEBT-A
10.6108
 • 0.0011
20 ต.ค. 2557
LHDEBT-D
10.0472
 • 0.0010
20 ต.ค. 2557
LHDEBT-R
10.5971
 • 0.0011
20 ต.ค. 2557
LHFI3M1R
11.0577
 • 0.0024
20 ต.ค. 2557
LHFI3M2R
10.9909
 • 0.0025
20 ต.ค. 2557
LHFI3M5R
10.5347
 • 0.0018
20 ต.ค. 2557
LHFI3M6R
10.5061
 • 0.0024
20 ต.ค. 2557
LHFI3M7R
10.4970
 • 0.0023
20 ต.ค. 2557
LHFI3M8R
10.3053
 • 0.0024
20 ต.ค. 2557
LHTRIG3+3
10.0261
 • 0.0179
20 ต.ค. 2557
LHFL
7.9995
 • 0.0234
20 ต.ค. 2557
LHPF
10.1783
 • 0.3007
31 ส.ค. 2557
QHHR
10.4092
 • 0.0486
30 ก.ย. 2557
QHPF
10.8337
 • 0.0605
30 ก.ย. 2557