ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2558 หน่วย: บาท
LHMM
10.9043
 • 0.0006
27 พ.ค. 2558
LHTPROP
10.6202
 • 0.0161
27 พ.ค. 2558
LHGOVRMF
10.4081
 • 0.0024
27 พ.ค. 2558
LHFLRMF
11.4748
 • 0.0383
27 พ.ค. 2558
LHGROWTH-A
11.7586
 • 0.0397
27 พ.ค. 2558
LHGROWTH-D
9.9837
 • 0.0337
27 พ.ค. 2558
LHGROWTH-R
11.7584
 • 0.0396
27 พ.ค. 2558
LHEQD-A
11.0719
 • 0.0208
27 พ.ค. 2558
LHEQD-D
8.0467
 • 0.0151
27 พ.ค. 2558
LHEQD-R
11.0537
 • 0.0208
27 พ.ค. 2558
LHEFI9M4
10.0123
 • 0.0018
27 พ.ค. 2558
LHFI3Y1
10.6228
 • 0.0014
27 พ.ค. 2558
LHEFI9M2
10.2029
 • 0.0008
27 พ.ค. 2558
LHEFI9M3
10.1709
 • 0.0008
27 พ.ค. 2558
LHFIP3M1
10.4087
 • 0.0006
27 พ.ค. 2558
LHEFI3M1
10.4964
 • 0.0007
27 พ.ค. 2558
LHEFI3M2
10.4902
 • 0.0009
27 พ.ค. 2558
LHEFI3M3
10.4468
 • 0.0008
27 พ.ค. 2558
LHEFI3M4
10.4389
 • 0.0067
27 พ.ค. 2558
LHEFI3M5
10.2747
 • 0.0073
27 พ.ค. 2558
LHEFI6M2
10.4141
 • 0.0071
27 พ.ค. 2558
LHEFI6M3
10.3971
 • 0.0008
27 พ.ค. 2558
LHEFI6M4
10.3242
 • 0.0014
27 พ.ค. 2558
LHEFI6M5
10.3125
 • 0.0008
27 พ.ค. 2558
LHEFI6M6
10.2995
 • 0.0008
27 พ.ค. 2558
LHEFI6M7
10.2703
 • 0.0008
27 พ.ค. 2558
LHGOV-A
10.5688
 • 0.0016
27 พ.ค. 2558
LHGOV-D
10.0446
 • 0.0015
27 พ.ค. 2558
LHGOV-R
10.5731
 • 0.0015
27 พ.ค. 2558
LHDEBT-A
10.8047
 • 0.0014
27 พ.ค. 2558
LHDEBT-D
10.0383
 • 0.0012
27 พ.ค. 2558
LHDEBT-R
10.7907
 • 0.0013
27 พ.ค. 2558
LHFI3M1R
11.2322
 • 0.0007
27 พ.ค. 2558
LHFI3M2R
11.1572
 • 0.0006
27 พ.ค. 2558
LHFI3M5R
10.7016
 • 0.0006
27 พ.ค. 2558
LHFI3M6R
10.6731
 • 0.0007
27 พ.ค. 2558
LHFI3M7R
10.6647
 • 0.0007
27 พ.ค. 2558
LHFI3M8R
10.4681
 • 0.0006
27 พ.ค. 2558
LHPROUD6%
9.6465
 • 0.0463
27 พ.ค. 2558
LHFL
8.6144
 • 0.0293
27 พ.ค. 2558
LHPF
10.3328
 • 0.0429
30 เม.ย. 2558
QHHR
10.5435
 • 0.0452
30 เม.ย. 2558
QHPF
11.0340
 • 0.0743
30 เม.ย. 2558