ประกาศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 2559 หน่วย: บาท
LHMM
11.0966
 • 0.0004
26 ส.ค. 2559
LHPROP-I
10.9892
 • 0.4724
26 ส.ค. 2559
LHTPROP
12.2286
 • 0.4625
26 ส.ค. 2559
LHTPROPRMF
12.2534
 • 0.0374
26 ส.ค. 2559
LHGOVRMF
10.4919
 • 0.0005
26 ส.ค. 2559
LHFLRMF
13.2874
 • 0.0960
26 ส.ค. 2559
LHEQD-A
12.1376
 • 0.0876
26 ส.ค. 2559
LHEQD-D
8.1495
 • 0.0589
26 ส.ค. 2559
LHEQD-R
12.1174
 • 0.0875
26 ส.ค. 2559
LHGROWTH-D
11.0596
 • 0.1092
26 ส.ค. 2559
LHGROWTH-R
13.6574
 • 0.1349
26 ส.ค. 2559
LHGROWTH-A
13.6592
 • 0.1349
26 ส.ค. 2559
LHEFI2Y1
10.0087
 • 0.0015
26 ส.ค. 2559
LHEFI9M2R
10.0696
 • 0.0023
26 ส.ค. 2559
LHEFI9M1R
10.1184
 • 0.0007
26 ส.ค. 2559
LHEFI9M8
10.1534
 • 0.0006
26 ส.ค. 2559
LHFI2Y1
10.3087
 • 0.0008
26 ส.ค. 2559
LHGOV-A
10.7554
 • 0.0007
26 ส.ค. 2559
LHGOV-D
10.0089
 • 0.0006
26 ส.ค. 2559
LHGOV-R
10.7462
 • 0.0007
26 ส.ค. 2559
LHDEBT-A
11.0862
 • 0.0011
26 ส.ค. 2559
LHDEBT-D
11.0084
 • 0.0012
26 ส.ค. 2559
LHDEBT-R
11.0718
 • 0.0012
26 ส.ค. 2559
LHEFI3M1
10.7826
 • 0.0007
26 ส.ค. 2559
LHEFI3M2
10.7790
 • 0.0005
26 ส.ค. 2559
LHEFI3M3
10.7389
 • 0.0006
26 ส.ค. 2559
LHEFI3M4
10.7241
 • 0.0005
26 ส.ค. 2559
LHEFI3M5
10.5597
 • 0.0015
26 ส.ค. 2559
LHFI3Y1
11.0157
 • 0.0009
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M2
10.7384
 • 0.0009
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M3
10.7168
 • 0.0007
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M4
10.6570
 • 0.0014
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M5
10.6401
 • 0.0008
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M6
10.6242
 • 0.0007
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M7
10.5862
 • 0.0008
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M8
10.3112
 • 0.0022
26 ส.ค. 2559
LHEFI6M9
10.2463
 • 0.0007
26 ส.ค. 2559
LHFI3M1R
11.4906
 • 0.0005
26 ส.ค. 2559
LHFI3M2R
11.4040
 • 0.0005
26 ส.ค. 2559
LHFI3M6R
10.9188
 • 0.0004
26 ส.ค. 2559
LHSMART
10.5073
 • 0.0295
26 ส.ค. 2559
LHIP
10.3681
 • 0.0246
26 ส.ค. 2559
LHMSFL
12.4161
 • 0.1284
26 ส.ค. 2559
LHFL
9.6433
 • 0.0717
26 ส.ค. 2559
LHJAP-E
10.0146
 • 0.0321
25 ส.ค. 2559
LHHOTEL
10.5934
 • 0.2623
30 มิ.ย. 2559
LHSC
11.2751
 • 0.1117
30 มิ.ย. 2559
LHPF
10.6074
 • 0.0460
31 ก.ค. 2559
QHHR
12.4476
 • 0.0755
31 ก.ค. 2559
QHPF
11.1139
 • 0.0777
31 ก.ค. 2559