ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7279
 • 0.0006
31 ก.ค. 2557
LHTPROP
10.5389
 • 0.2130
31 ก.ค. 2557
LHGOVRMF
10.1807
 • 0.0002
31 ก.ค. 2557
LHFLRMF
10.3277
 • 0.1150
31 ก.ค. 2557
LHGROWTH-A
10.3225
 • 0.1224
31 ก.ค. 2557
LHGROWTH-D
10.3226
 • 0.1224
31 ก.ค. 2557
LHGROWTH-R
10.3224
 • 0.1224
31 ก.ค. 2557
LHEQD-A
10.3963
 • 0.1173
31 ก.ค. 2557
LHEQD-D
8.2451
 • 0.0930
31 ก.ค. 2557
LHEQD-R
10.3792
 • 0.1171
31 ก.ค. 2557
LHFI3Y1
10.0826
 • 0.0008
31 ก.ค. 2557
LHEFI9M1
10.1306
 • 0.0005
31 ก.ค. 2557
LHFIP3M1
10.1920
 • 0.0080
31 ก.ค. 2557
LHEFI3M1
10.2584
 • 0.0094
31 ก.ค. 2557
LHEFI3M2
10.2489
 • 0.0092
31 ก.ค. 2557
LHEFI3M3
10.2002
 • 0.0008
31 ก.ค. 2557
LHEFI3M4
10.1907
 • 0.0009
31 ก.ค. 2557
LHEFI3M5
10.0178
 • 0.0009
31 ก.ค. 2557
LHEFI6M2
10.1541
 • 0.0056
31 ก.ค. 2557
LHEFI6M3
10.1401
 • 0.0002
31 ก.ค. 2557
LHEFI6M4
10.0786
 • 0.0088
31 ก.ค. 2557
LHEFI6M5
10.0581
 • 0.0022
31 ก.ค. 2557
LHEFI6M6
10.0509
 • 0.0022
31 ก.ค. 2557
LHEFI6M7
10.0209
 • 0.0066
31 ก.ค. 2557
LHGOV-A
10.3230
 • 0.0005
31 ก.ค. 2557
LHGOV-D
10.0084
 • 0.1117
31 ก.ค. 2557
LHGOV-R
10.3230
 • 0.0005
31 ก.ค. 2557
LHDEBT-A
10.5569
 • 0.0002
31 ก.ค. 2557
LHDEBT-D
9.9960
 • 0.0888
31 ก.ค. 2557
LHDEBT-R
10.5432
 • 0.0002
31 ก.ค. 2557
LHFI3M1R
10.9906
 • 0.0008
31 ก.ค. 2557
LHFI3M2R
10.9239
 • 0.0009
31 ก.ค. 2557
LHFI3M5R
10.4709
 • 0.0008
31 ก.ค. 2557
LHFI3M6R
10.4426
 • 0.0008
31 ก.ค. 2557
LHFI3M7R
10.4333
 • 0.0008
31 ก.ค. 2557
LHFI3M8R
10.2423
 • 0.0008
31 ก.ค. 2557
LHFL
7.8459
 • 0.0964
31 ก.ค. 2557
LHPF
10.4365
 • 0.2389
30 มิ.ย. 2557
QHHR
10.6430
 • 0.1965
30 มิ.ย. 2557
QHPF
10.8198
 • 0.6666
30 มิ.ย. 2557