ประกาศ ณ วันที่ 06 ต.ค. 2558 หน่วย: บาท
LHMM
10.9594
 • 0.0004
06 ต.ค. 2558
LHTPROP
11.0217
 • 0.0377
06 ต.ค. 2558
LHGOVRMF
10.4260
 • 0.0010
06 ต.ค. 2558
LHFLRMF
10.7792
 • 0.0550
06 ต.ค. 2558
LHMSEQ
10.1428
 • 0.0605
06 ต.ค. 2558
LHEQD-A
10.2586
 • 0.0488
06 ต.ค. 2558
LHEQD-D
7.2691
 • 0.0346
06 ต.ค. 2558
LHEQD-R
10.2416
 • 0.0487
06 ต.ค. 2558
LHGROWTH-D
9.3705
 • 0.0472
06 ต.ค. 2558
LHGROWTH-R
11.0364
 • 0.0557
06 ต.ค. 2558
LHGROWTH-A
11.0364
 • 0.0557
06 ต.ค. 2558
LHFI2Y1
10.0001
 • 0.0001
06 ต.ค. 2558
LHGOV-A
10.6130
 • 0.0007
06 ต.ค. 2558
LHGOV-D
10.0146
 • 0.0007
06 ต.ค. 2558
LHGOV-R
10.6174
 • 0.0007
06 ต.ค. 2558
LHDEBT-A
10.8637
 • 0.0005
06 ต.ค. 2558
LHDEBT-D
10.0206
 • 0.0004
06 ต.ค. 2558
LHDEBT-R
10.8496
 • 0.0005
06 ต.ค. 2558
LHFIP3M1
10.4861
 • 0.0005
06 ต.ค. 2558
LHEFI3M1
10.5840
 • 0.0008
06 ต.ค. 2558
LHEFI3M2
10.5805
 • 0.0006
06 ต.ค. 2558
LHEFI3M3
10.5369
 • 0.0007
06 ต.ค. 2558
LHEFI3M4
10.5279
 • 0.0009
06 ต.ค. 2558
LHEFI3M5
10.3561
 • 0.0005
06 ต.ค. 2558
LHFI3Y1
10.7360
 • 0.0010
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M2
10.5028
 • 0.0012
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M3
10.4898
 • 0.0011
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M4
10.4235
 • 0.0009
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M5
10.4137
 • 0.0009
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M6
10.4005
 • 0.0007
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M7
10.3648
 • 0.0008
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M8
10.0877
 • 0.0007
06 ต.ค. 2558
LHEFI6M9
10.0230
 • 0.0011
06 ต.ค. 2558
LHEFI9M4
10.1251
 • 0.0009
06 ต.ค. 2558
LHEFI9M5
10.0678
 • 0.0010
06 ต.ค. 2558
LHEFI9M6
10.0387
 • 0.0009
06 ต.ค. 2558
LHFI3M1R
11.3162
 • 0.0006
06 ต.ค. 2558
LHFI3M2R
11.2372
 • 0.0006
06 ต.ค. 2558
LHFI3M6R
10.7538
 • 0.0005
06 ต.ค. 2558
LHFI3M7R
10.7432
 • 0.0005
06 ต.ค. 2558
LHPROUD6%
9.0466
 • 0.0446
06 ต.ค. 2558
LHFL
7.9909
 • 0.0391
06 ต.ค. 2558
LHSC
10.6254
 • 0.2102
30 มิ.ย. 2558
LHPF
10.3952
 • 0.3042
31 ส.ค. 2558
QHHR
10.4669
 • 0.2978
31 ส.ค. 2558
QHPF
10.9491
 • 0.1106
31 ส.ค. 2558