ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7230
 • 0.0005
23 ก.ค. 2557
LHTPROP
10.6924
 • 0.0475
23 ก.ค. 2557
LHGOVRMF
10.1788
 • 0.0000
23 ก.ค. 2557
LHFLRMF
10.4822
 • 0.1732
23 ก.ค. 2557
LHGROWTH-A
10.4946
 • 0.1813
23 ก.ค. 2557
LHGROWTH-D
10.4947
 • 0.1813
23 ก.ค. 2557
LHGROWTH-R
10.4945
 • 0.1813
23 ก.ค. 2557
LHEQD-A
10.7764
 • 0.1487
23 ก.ค. 2557
LHEQD-D
8.5466
 • 0.1179
23 ก.ค. 2557
LHEQD-R
10.7587
 • 0.1485
23 ก.ค. 2557
LHFI3Y1
10.0897
 • 0.0012
23 ก.ค. 2557
LHEFI9M1
10.1236
 • 0.0015
23 ก.ค. 2557
LHFIP3M1
10.1774
 • 0.0076
23 ก.ค. 2557
LHEFI3M1
10.2416
 • 0.0090
23 ก.ค. 2557
LHEFI3M2
10.2321
 • 0.0087
23 ก.ค. 2557
LHEFI3M3
10.1936
 • 0.0009
23 ก.ค. 2557
LHEFI3M4
10.1840
 • 0.0009
23 ก.ค. 2557
LHEFI3M5
10.0111
 • 0.0008
23 ก.ค. 2557
LHEFI6M2
10.1440
 • 0.0080
23 ก.ค. 2557
LHEFI6M3
10.1329
 • 0.0006
23 ก.ค. 2557
LHEFI6M4
10.0624
 • 0.0084
23 ก.ค. 2557
LHEFI6M5
10.0496
 • 0.0010
23 ก.ค. 2557
LHEFI6M6
10.0425
 • 0.0010
23 ก.ค. 2557
LHEFI6M7
10.0068
 • 0.0087
23 ก.ค. 2557
LHGOV-A
10.3191
 • 0.0004
23 ก.ค. 2557
LHGOV-D
10.1167
 • 0.0004
23 ก.ค. 2557
LHGOV-R
10.3191
 • 0.0005
23 ก.ค. 2557
LHDEBT-A
10.5542
 • 0.0004
23 ก.ค. 2557
LHDEBT-D
10.0821
 • 0.0004
23 ก.ค. 2557
LHDEBT-R
10.5405
 • 0.0004
23 ก.ค. 2557
LHFI3M1R
10.9840
 • 0.0008
23 ก.ค. 2557
LHFI3M2R
10.9172
 • 0.0009
23 ก.ค. 2557
LHFI3M5R
10.4646
 • 0.0008
23 ก.ค. 2557
LHFI3M6R
10.4364
 • 0.0008
23 ก.ค. 2557
LHFI3M7R
10.4270
 • 0.0008
23 ก.ค. 2557
LHFI3M8R
10.2360
 • 0.0009
23 ก.ค. 2557
LHFL
7.9850
 • 0.1413
23 ก.ค. 2557
LHPF
10.4365
 • 0.2389
30 มิ.ย. 2557
QHHR
10.6430
 • 0.1965
30 มิ.ย. 2557
QHPF
10.8198
 • 0.6666
30 มิ.ย. 2557