ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.8121
 • 0.0006
17 ธ.ค. 2557
LHTPROP
10.1180
 • 0.0108
17 ธ.ค. 2557
LHGOVRMF
10.2664
 • 0.0033
17 ธ.ค. 2557
LHFLRMF
10.6753
 • 0.0570
17 ธ.ค. 2557
LHGROWTH-A
10.7892
 • 0.0569
17 ธ.ค. 2557
LHGROWTH-D
9.8864
 • 0.0521
17 ธ.ค. 2557
LHGROWTH-R
10.7891
 • 0.0569
17 ธ.ค. 2557
LHEQD-A
10.6762
 • 0.1539
17 ธ.ค. 2557
LHEQD-D
7.8551
 • 0.1133
17 ธ.ค. 2557
LHEQD-R
10.6587
 • 0.1538
17 ธ.ค. 2557
LHFI3Y1
10.3596
 • 0.0067
17 ธ.ค. 2557
LHEFI9M1
10.2358
 • 0.0005
17 ธ.ค. 2557
LHEFI9M2
10.0480
 • 0.0007
17 ธ.ค. 2557
LHEFI9M3
10.0104
 • 0.0006
17 ธ.ค. 2557
LHFIP3M1
10.2889
 • 0.0042
17 ธ.ค. 2557
LHEFI3M1
10.3645
 • 0.0008
17 ธ.ค. 2557
LHEFI3M2
10.3566
 • 0.0008
17 ธ.ค. 2557
LHEFI3M3
10.3178
 • 0.0003
17 ธ.ค. 2557
LHEFI3M4
10.3080
 • 0.0009
17 ธ.ค. 2557
LHEFI3M5
10.1325
 • 0.0040
17 ธ.ค. 2557
LHEFI6M2
10.2653
 • 0.0001
17 ธ.ค. 2557
LHEFI6M3
10.2539
 • 0.0035
17 ธ.ค. 2557
LHEFI6M4
10.1911
 • 0.0007
17 ธ.ค. 2557
LHEFI6M5
10.1770
 • 0.0007
17 ธ.ค. 2557
LHEFI6M6
10.1663
 • 0.0007
17 ธ.ค. 2557
LHEFI6M7
10.1295
 • 0.0041
17 ธ.ค. 2557
LHGOV-A
10.4226
 • 0.0028
17 ธ.ค. 2557
LHGOV-D
10.0377
 • 0.0027
17 ธ.ค. 2557
LHGOV-R
10.4225
 • 0.0028
17 ธ.ค. 2557
LHDEBT-A
10.6655
 • 0.0047
17 ธ.ค. 2557
LHDEBT-D
10.0452
 • 0.0044
17 ธ.ค. 2557
LHDEBT-R
10.6517
 • 0.0047
17 ธ.ค. 2557
LHFI3M1R
11.1049
 • 0.0008
17 ธ.ค. 2557
LHFI3M2R
11.0393
 • 0.0007
17 ธ.ค. 2557
LHFI3M5R
10.5801
 • 0.0008
17 ธ.ค. 2557
LHFI3M6R
10.5516
 • 0.0007
17 ธ.ค. 2557
LHFI3M7R
10.5425
 • 0.0008
17 ธ.ค. 2557
LHFI3M8R
10.3492
 • 0.0007
17 ธ.ค. 2557
LHTRIG3+3
9.9887
 • 0.0694
17 ธ.ค. 2557
LHFL
7.9471
 • 0.0562
17 ธ.ค. 2557
LHPF
10.3197
 • 0.0457
31 ต.ค. 2557
QHHR
10.5236
 • 0.0583
30 พ.ย. 2557
QHPF
10.9020
 • 0.0683
31 ต.ค. 2557