ประกาศ ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.4184
 • 0.0175
08 ธ.ค. 2560
LHPROP-I
10.1108
 • 0.0043
08 ธ.ค. 2560
LHTPROP
11.0367
 • 0.0055
08 ธ.ค. 2560
LHMM
11.2799
 • 0.0004
08 ธ.ค. 2560
LHGINCOMERMF
10.0064
 • 0.0212
06 ธ.ค. 2560
LHTPROPRMF
12.1381
 • 0.0090
08 ธ.ค. 2560
LHGOVRMF
10.5874
 • 0.0003
08 ธ.ค. 2560
LHFLRMF
14.8903
 • 0.1385
08 ธ.ค. 2560
LHTOPPICK-R
10.0593
 • 0.0779
08 ธ.ค. 2560
LHTOPPICK-D
10.0593
 • 0.0779
08 ธ.ค. 2560
LHTOPPICK-A
10.0592
 • 0.0778
08 ธ.ค. 2560
LHSTRATEGY-R
11.7959
 • 0.0685
08 ธ.ค. 2560
LHSTRATEGY-D
10.8270
 • 0.0628
08 ธ.ค. 2560
LHSTRATEGY-A
11.7964
 • 0.0685
08 ธ.ค. 2560
LHGROWTH-D
10.7811
 • 0.1034
08 ธ.ค. 2560
LHGROWTH-R
15.2026
 • 0.1457
08 ธ.ค. 2560
LHGROWTH-A
15.2426
 • 0.1461
08 ธ.ค. 2560
LHEQD-A
14.4047
 • 0.0887
08 ธ.ค. 2560
LHEQD-D
7.8120
 • 0.0481
08 ธ.ค. 2560
LHEQD-R
14.3723
 • 0.0886
08 ธ.ค. 2560
LHSTPLUS
10.1170
 • 0.0000
08 ธ.ค. 2560
LHEFI2Y1
10.3766
 • 0.0008
08 ธ.ค. 2560
LHGOV-A
10.9435
 • 0.0002
08 ธ.ค. 2560
LHGOV-D
10.0157
 • 0.0001
08 ธ.ค. 2560
LHGOV-R
10.8653
 • 0.0002
08 ธ.ค. 2560
LHDEBT-A
11.3060
 • 0.0000
08 ธ.ค. 2560
LHDEBT-D
10.5328
 • 0.0000
08 ธ.ค. 2560
LHDEBT-R
11.2902
 • 0.0000
08 ธ.ค. 2560
LHEFI6M6
10.8951
 • 0.0007
08 ธ.ค. 2560
LHEFI6M7
10.8344
 • 0.0004
08 ธ.ค. 2560
LHEFI6M8
10.5772
 • 0.0005
08 ธ.ค. 2560
LHSELECT
11.0960
 • 0.0820
08 ธ.ค. 2560
LHPROP-INFRA
9.8918
 • 0.0081
08 ธ.ค. 2560
LHMSFL-R
14.6734
 • 0.1000
08 ธ.ค. 2560
LHMSFL-D
12.0800
 • 0.0823
08 ธ.ค. 2560
LHMSFL-A
14.6702
 • 0.0999
08 ธ.ค. 2560
LHSMART
10.5864
 • 0.0500
08 ธ.ค. 2560
LHIP
10.2764
 • 0.0221
08 ธ.ค. 2560
LHFL
10.7498
 • 0.1035
08 ธ.ค. 2560
LHGLIFE-E
10.4369
 • 0.0337
07 ธ.ค. 2560
LHGINCOME-R
10.1384
 • 0.0195
06 ธ.ค. 2560
LHGINCOME-D
10.0747
 • 0.0194
06 ธ.ค. 2560
LHGINCOME-A
10.1383
 • 0.0194
06 ธ.ค. 2560
LHJAP-E
10.9226
 • 0.0082
06 ธ.ค. 2560
LHSTGLTF-D
9.9986
 • 0.0050
08 ธ.ค. 2560
LHSTGLTF-A
9.9986
 • 0.0050
08 ธ.ค. 2560
LHACTLTF-D
11.0410
 • 0.0410
08 ธ.ค. 2560
LHACTLTF-A
11.2446
 • 0.0418
08 ธ.ค. 2560
LHSMART-LTF
11.8792
 • 0.0834
08 ธ.ค. 2560
LHHOTEL
12.1131
 • 0.2081
31 ต.ค. 2560
LHSC
11.6301
 • 0.0700
31 ต.ค. 2560
LHPF
10.6470
 • 0.0931
31 ต.ค. 2560
QHHR
12.4393
 • 0.1386
31 ต.ค. 2560
QHPF
11.2541
 • 0.0804
31 ต.ค. 2560