ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2559 หน่วย: บาท
LHMM
11.1086
 • 0.0012
26 ก.ย. 2559
LHPROP-I
10.8947
 • 0.0262
26 ก.ย. 2559
LHTPROP
11.9155
 • 0.0235
26 ก.ย. 2559
LHTPROPRMF
12.2550
 • 0.0285
26 ก.ย. 2559
LHGOVRMF
10.4951
 • 0.0010
26 ก.ย. 2559
LHFLRMF
12.5007
 • 0.0172
26 ก.ย. 2559
LHEQD-A
11.6802
 • 0.0654
26 ก.ย. 2559
LHEQD-D
7.1380
 • 0.0400
26 ก.ย. 2559
LHEQD-R
11.6607
 • 0.0653
26 ก.ย. 2559
LHGROWTH-D
9.9174
 • 0.0080
26 ก.ย. 2559
LHGROWTH-R
12.7513
 • 0.0103
26 ก.ย. 2559
LHGROWTH-A
12.7544
 • 0.0102
26 ก.ย. 2559
LHEFI2Y1
10.0283
 • 0.0023
26 ก.ย. 2559
LHEFI9M2R
10.0923
 • 0.0006
26 ก.ย. 2559
LHEFI9M1R
10.1414
 • 0.0021
26 ก.ย. 2559
LHEFI9M8
10.1739
 • 0.0020
26 ก.ย. 2559
LHFI2Y1
10.3316
 • 0.0024
26 ก.ย. 2559
LHGOV-A
10.7630
 • 0.0015
26 ก.ย. 2559
LHGOV-D
10.0096
 • 0.0014
26 ก.ย. 2559
LHGOV-R
10.7538
 • 0.0014
26 ก.ย. 2559
LHDEBT-A
11.0934
 • 0.0004
26 ก.ย. 2559
LHDEBT-D
10.9641
 • 0.0004
26 ก.ย. 2559
LHDEBT-R
11.0790
 • 0.0005
26 ก.ย. 2559
LHEFI3M1
10.7968
 • 0.0004
26 ก.ย. 2559
LHEFI3M2
10.7932
 • 0.0005
26 ก.ย. 2559
LHEFI3M3
10.7532
 • 0.0009
26 ก.ย. 2559
LHEFI3M4
10.7380
 • 0.0008
26 ก.ย. 2559
LHEFI3M5
10.5746
 • 0.0001
26 ก.ย. 2559
LHFI3Y1
11.0388
 • 0.0022
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M2
10.7596
 • 0.0018
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M3
10.7349
 • 0.0019
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M4
10.6762
 • 0.0008
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M5
10.6570
 • 0.0006
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M6
10.6424
 • 0.0007
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M7
10.6061
 • 0.0018
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M8
10.3282
 • 0.0007
26 ก.ย. 2559
LHEFI6M9
10.2630
 • 0.0005
26 ก.ย. 2559
LHFI3M1R
11.5059
 • 0.0015
26 ก.ย. 2559
LHFI3M2R
11.4186
 • 0.0014
26 ก.ย. 2559
LHFI3M6R
10.9334
 • 0.0014
26 ก.ย. 2559
LHMSFL-R
11.4801
 • 0.0055
26 ก.ย. 2559
LHMSFL-D
10.7001
 • 0.0051
26 ก.ย. 2559
LHMSFL-A
11.6464
 • 0.0052
26 ก.ย. 2559
LHSMART
10.3605
 • 0.0019
26 ก.ย. 2559
LHIP
10.2884
 • 0.0057
26 ก.ย. 2559
LHFL
9.0225
 • 0.0017
26 ก.ย. 2559
LHJAP-E
10.2505
 • 0.0048
22 ก.ย. 2559
LHSMART-LTF
9.9713
 • 0.0122
26 ก.ย. 2559
LHHOTEL
10.5934
 • 0.2623
30 มิ.ย. 2559
LHSC
11.2751
 • 0.1117
30 มิ.ย. 2559
LHPF
10.5192
 • 0.0882
31 ส.ค. 2559
QHHR
12.3214
 • 0.1262
31 ส.ค. 2559
QHPF
11.0634
 • 0.0505
31 ส.ค. 2559