ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2559 หน่วย: บาท
LHMM
11.0838
 • 0.0011
25 ก.ค. 2559
LHPROP-I
11.4873
 • 0.0104
25 ก.ค. 2559
LHTPROP
12.8926
 • 0.0137
25 ก.ค. 2559
LHTPROPRMF
11.9353
 • 0.0214
25 ก.ค. 2559
LHGOVRMF
10.4881
 • 0.0002
25 ก.ค. 2559
LHFLRMF
12.6598
 • 0.0810
25 ก.ค. 2559
LHGROWTH-D
10.7513
 • 0.0704
25 ก.ค. 2559
LHGROWTH-R
12.9035
 • 0.0846
25 ก.ค. 2559
LHGROWTH-A
12.9052
 • 0.0846
25 ก.ค. 2559
LHEQD-A
11.6869
 • 0.0387
25 ก.ค. 2559
LHEQD-D
7.9973
 • 0.0264
25 ก.ค. 2559
LHEQD-R
11.6675
 • 0.0386
25 ก.ค. 2559
LHEFI9M2R
10.0493
 • 0.0043
25 ก.ค. 2559
LHEFI9M1R
10.0942
 • 0.0023
25 ก.ค. 2559
LHEFI9M8
10.1311
 • 0.0026
25 ก.ค. 2559
LHFI2Y1
10.2715
 • 0.0025
25 ก.ค. 2559
LHGOV-A
10.7461
 • 0.0003
25 ก.ค. 2559
LHGOV-D
10.0002
 • 0.0003
25 ก.ค. 2559
LHGOV-R
10.7370
 • 0.0003
25 ก.ค. 2559
LHDEBT-A
11.0703
 • 0.0003
25 ก.ค. 2559
LHDEBT-D
10.9926
 • 0.0002
25 ก.ค. 2559
LHDEBT-R
11.0559
 • 0.0003
25 ก.ค. 2559
LHEFI3M1
10.7613
 • 0.0008
25 ก.ค. 2559
LHEFI3M2
10.7609
 • 0.0017
25 ก.ค. 2559
LHEFI3M3
10.7215
 • 0.0019
25 ก.ค. 2559
LHEFI3M4
10.7061
 • 0.0017
25 ก.ค. 2559
LHEFI3M5
10.5407
 • 0.0019
25 ก.ค. 2559
LHFI3Y1
10.9864
 • 0.0016
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M2
10.7196
 • 0.0020
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M3
10.6956
 • 0.0019
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M4
10.6348
 • 0.0031
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M5
10.6160
 • 0.0011
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M6
10.5989
 • 0.0010
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M7
10.5645
 • 0.0015
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M8
10.2913
 • 0.0041
25 ก.ค. 2559
LHEFI6M9
10.2256
 • 0.0019
25 ก.ค. 2559
LHFI3M1R
11.4742
 • 0.0016
25 ก.ค. 2559
LHFI3M2R
11.3889
 • 0.0014
25 ก.ค. 2559
LHFI3M6R
10.9034
 • 0.0015
25 ก.ค. 2559
LHSMART
10.7223
 • 0.0153
25 ก.ค. 2559
LHIP
10.4548
 • 0.0168
25 ก.ค. 2559
LHMSFL
11.6398
 • 0.0704
25 ก.ค. 2559
LHFL
9.1837
 • 0.0625
25 ก.ค. 2559
LHHOTEL
10.3311
 • 0.2725
31 มี.ค. 2559
LHSC
11.1634
 • 0.2973
31 มี.ค. 2559
LHPF
10.4369
 • 0.0470
31 พ.ค. 2559
QHHR
12.3721
 • 0.0467
30 มิ.ย. 2559
QHPF
11.0362
 • 0.0767
30 มิ.ย. 2559