ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2559 หน่วย: บาท
LHMM
11.0145
 • 0.0005
12 ก.พ. 2559
LHPROP-I
10.4938
 • 0.0378
12 ก.พ. 2559
LHTPROP
11.5955
 • 0.0281
12 ก.พ. 2559
LHTPROPRMF
10.4112
 • 0.0291
12 ก.พ. 2559
LHGOVRMF
10.4648
 • 0.0021
12 ก.พ. 2559
LHFLRMF
10.5647
 • 0.0739
12 ก.พ. 2559
LHMSEQ
9.7538
 • 0.0943
12 ก.พ. 2559
LHGROWTH-D
9.1287
 • 0.0732
12 ก.พ. 2559
LHGROWTH-R
10.7515
 • 0.0863
12 ก.พ. 2559
LHGROWTH-A
10.7515
 • 0.0863
12 ก.พ. 2559
LHEQD-A
9.8573
 • 0.0719
12 ก.พ. 2559
LHEQD-D
6.9847
 • 0.0510
12 ก.พ. 2559
LHEQD-R
9.8410
 • 0.0718
12 ก.พ. 2559
LHEFI9M8
10.0020
 • 0.0000
12 ก.พ. 2559
LHEFI9M7
10.0921
 • 0.0030
12 ก.พ. 2559
LHFI2Y1
10.1516
 • 0.0005
12 ก.พ. 2559
LHGOV-A
10.7002
 • 0.0031
12 ก.พ. 2559
LHGOV-D
10.0683
 • 0.0028
12 ก.พ. 2559
LHGOV-R
10.7046
 • 0.0031
12 ก.พ. 2559
LHDEBT-A
10.9756
 • 0.0025
12 ก.พ. 2559
LHDEBT-D
10.9752
 • 0.0025
12 ก.พ. 2559
LHDEBT-R
10.9614
 • 0.0025
12 ก.พ. 2559
LHFIP3M1
10.5576
 • 0.0004
12 ก.พ. 2559
LHEFI3M1
10.6678
 • 0.0028
12 ก.พ. 2559
LHEFI3M2
10.6633
 • 0.0002
12 ก.พ. 2559
LHEFI3M3
10.6231
 • 0.0026
12 ก.พ. 2559
LHEFI3M4
10.6118
 • 0.0024
12 ก.พ. 2559
LHEFI3M5
10.4411
 • 0.0005
12 ก.พ. 2559
LHFI3Y1
10.8559
 • 0.0014
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M2
10.6021
 • 0.0014
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M3
10.5871
 • 0.0027
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M4
10.5192
 • 0.0031
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M5
10.5073
 • 0.0045
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M6
10.4907
 • 0.0006
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M7
10.4528
 • 0.0006
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M8
10.1803
 • 0.0050
12 ก.พ. 2559
LHEFI6M9
10.1172
 • 0.0032
12 ก.พ. 2559
LHEFI9M5
10.1746
 • 0.0007
12 ก.พ. 2559
LHEFI9M6
10.1405
 • 0.0007
12 ก.พ. 2559
LHFI3M1R
11.3877
 • 0.0006
12 ก.พ. 2559
LHFI3M2R
11.3088
 • 0.0005
12 ก.พ. 2559
LHFI3M6R
10.8219
 • 0.0005
12 ก.พ. 2559
LHFI3M7R
10.8092
 • 0.0005
12 ก.พ. 2559
LHPROUD
8.9833
 • 0.0657
12 ก.พ. 2559
LHFL
7.7415
 • 0.0571
12 ก.พ. 2559
LHHOTEL
10.0586
 • 0.0586
30 ธ.ค. 2558
LHSC
11.4765
 • 0.2026
30 ธ.ค. 2558
LHPF
10.6773
 • 0.0928
31 ธ.ค. 2558
QHHR
10.6691
 • 0.0624
31 ธ.ค. 2558
QHPF
11.0323
 • 0.0457
31 ธ.ค. 2558