ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7836
 • 0.0006
31 ต.ค. 2557
LHTPROP
10.1359
 • 0.0246
31 ต.ค. 2557
LHGOVRMF
10.2328
 • 0.0032
31 ต.ค. 2557
LHFLRMF
10.9837
 • 0.0919
31 ต.ค. 2557
LHGROWTH-A
11.0988
 • 0.1046
31 ต.ค. 2557
LHGROWTH-D
10.9092
 • 0.1028
31 ต.ค. 2557
LHGROWTH-R
11.0987
 • 0.1046
31 ต.ค. 2557
LHEQD-A
11.0839
 • 0.1113
31 ต.ค. 2557
LHEQD-D
8.6886
 • 0.0873
31 ต.ค. 2557
LHEQD-R
11.0657
 • 0.1112
31 ต.ค. 2557
LHFI3Y1
10.2595
 • 0.0071
31 ต.ค. 2557
LHEFI9M1
10.2009
 • 0.0012
31 ต.ค. 2557
LHFIP3M1
10.2577
 • 0.0038
31 ต.ค. 2557
LHEFI3M1
10.3280
 • 0.0041
31 ต.ค. 2557
LHEFI3M2
10.3196
 • 0.0034
31 ต.ค. 2557
LHEFI3M3
10.2817
 • 0.0027
31 ต.ค. 2557
LHEFI3M4
10.2680
 • 0.0008
31 ต.ค. 2557
LHEFI3M5
10.0970
 • 0.0038
31 ต.ค. 2557
LHEFI6M2
10.2276
 • 0.0026
31 ต.ค. 2557
LHEFI6M3
10.2161
 • 0.0036
31 ต.ค. 2557
LHEFI6M4
10.1511
 • 0.0038
31 ต.ค. 2557
LHEFI6M5
10.1378
 • 0.0008
31 ต.ค. 2557
LHEFI6M6
10.1295
 • 0.0008
31 ต.ค. 2557
LHEFI6M7
10.0943
 • 0.0038
31 ต.ค. 2557
LHGOV-A
10.3789
 • 0.0036
31 ต.ค. 2557
LHGOV-D
9.9956
 • 0.0035
31 ต.ค. 2557
LHGOV-R
10.3789
 • 0.0037
31 ต.ค. 2557
LHDEBT-A
10.6180
 • 0.0058
31 ต.ค. 2557
LHDEBT-D
10.0004
 • 0.0055
31 ต.ค. 2557
LHDEBT-R
10.6043
 • 0.0059
31 ต.ค. 2557
LHFI3M1R
11.0669
 • 0.0008
31 ต.ค. 2557
LHFI3M2R
11.0000
 • 0.0008
31 ต.ค. 2557
LHFI3M5R
10.5433
 • 0.0008
31 ต.ค. 2557
LHFI3M6R
10.5149
 • 0.0008
31 ต.ค. 2557
LHFI3M7R
10.5057
 • 0.0007
31 ต.ค. 2557
LHFI3M8R
10.3138
 • 0.0007
31 ต.ค. 2557
LHTRIG3+3
10.3037
 • 0.0751
31 ต.ค. 2557
LHFL
8.2422
 • 0.0750
31 ต.ค. 2557
LHPF
10.2740
 • 0.0957
30 ก.ย. 2557
QHHR
10.4092
 • 0.0486
30 ก.ย. 2557
QHPF
10.8337
 • 0.0605
30 ก.ย. 2557