ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2558 หน่วย: บาท
LHMM
10.8381
 • 0.0006
30 ม.ค. 2558
LHTPROP
10.3413
 • 0.0121
30 ม.ค. 2558
LHGOVRMF
10.2839
 • 0.0005
30 ม.ค. 2558
LHFLRMF
11.5733
 • 0.0721
30 ม.ค. 2558
LHGROWTH-A
11.8400
 • 0.0950
30 ม.ค. 2558
LHGROWTH-D
10.8493
 • 0.0870
30 ม.ค. 2558
LHGROWTH-R
11.8399
 • 0.0950
30 ม.ค. 2558
LHEQD-A
11.2056
 • 0.0649
30 ม.ค. 2558
LHEQD-D
8.2446
 • 0.0477
30 ม.ค. 2558
LHEQD-R
11.1872
 • 0.0647
30 ม.ค. 2558
LHFI3Y1
10.4158
 • 0.0031
30 ม.ค. 2558
LHEFI9M2
10.0893
 • 0.0020
30 ม.ค. 2558
LHEFI9M3
10.0564
 • 0.0022
30 ม.ค. 2558
LHFIP3M1
10.3255
 • 0.0020
30 ม.ค. 2558
LHEFI3M1
10.4007
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHEFI3M2
10.3921
 • 0.0009
30 ม.ค. 2558
LHEFI3M3
10.3557
 • 0.0017
30 ม.ค. 2558
LHEFI3M4
10.3410
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHEFI3M5
10.1706
 • 0.0013
30 ม.ค. 2558
LHEFI6M2
10.3046
 • 0.0024
30 ม.ค. 2558
LHEFI6M3
10.2943
 • 0.0013
30 ม.ค. 2558
LHEFI6M4
10.2279
 • 0.0007
30 ม.ค. 2558
LHEFI6M5
10.2152
 • 0.0012
30 ม.ค. 2558
LHEFI6M6
10.2042
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHEFI6M7
10.1663
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHGOV-A
10.4592
 • 0.0025
30 ม.ค. 2558
LHGOV-D
10.0019
 • 0.0024
30 ม.ค. 2558
LHGOV-R
10.4591
 • 0.0025
30 ม.ค. 2558
LHDEBT-A
10.7011
 • 0.0035
30 ม.ค. 2558
LHDEBT-D
10.0002
 • 0.0033
30 ม.ค. 2558
LHDEBT-R
10.6873
 • 0.0035
30 ม.ค. 2558
LHFI3M1R
11.1405
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHFI3M2R
11.0740
 • 0.0007
30 ม.ค. 2558
LHFI3M5R
10.6143
 • 0.0007
30 ม.ค. 2558
LHFI3M6R
10.5847
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHFI3M7R
10.5757
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHFI3M8R
10.3827
 • 0.0008
30 ม.ค. 2558
LHTRIG3+3
10.7120
 • 0.0463
30 ม.ค. 2558
LHFL
8.6773
 • 0.0798
30 ม.ค. 2558
LHPF
10.4582
 • 0.0908
31 ธ.ค. 2557
QHHR
10.6638
 • 0.1402
31 ธ.ค. 2557
QHPF
10.9207
 • 0.0478
31 ธ.ค. 2557