ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 หน่วย: บาท
LHMM
10.7649
 • 0.0007
30 ก.ย. 2557
LHTPROP
10.4859
 • 0.0119
30 ก.ย. 2557
LHGOVRMF
10.2067
 • 0.0012
30 ก.ย. 2557
LHFLRMF
11.0334
 • 0.0098
30 ก.ย. 2557
LHGROWTH-A
11.1186
 • 0.0123
30 ก.ย. 2557
LHGROWTH-D
10.9287
 • 0.0120
30 ก.ย. 2557
LHGROWTH-R
11.1185
 • 0.0123
30 ก.ย. 2557
LHEQD-A
11.0743
 • 0.0033
30 ก.ย. 2557
LHEQD-D
8.6811
 • 0.0025
30 ก.ย. 2557
LHEQD-R
11.0561
 • 0.0032
30 ก.ย. 2557
LHFI3Y1
10.1817
 • 0.0061
30 ก.ย. 2557
LHEFI9M1
10.1784
 • 0.0038
30 ก.ย. 2557
LHFIP3M1
10.2347
 • 0.0043
30 ก.ย. 2557
LHEFI3M1
10.3037
 • 0.0053
30 ก.ย. 2557
LHEFI3M2
10.2949
 • 0.0043
30 ก.ย. 2557
LHEFI3M3
10.2513
 • 0.0009
30 ก.ย. 2557
LHEFI3M4
10.2419
 • 0.0009
30 ก.ย. 2557
LHEFI3M5
10.0687
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHEFI6M2
10.1999
 • 0.0043
30 ก.ย. 2557
LHEFI6M3
10.1906
 • 0.0049
30 ก.ย. 2557
LHEFI6M4
10.1258
 • 0.0048
30 ก.ย. 2557
LHEFI6M5
10.1114
 • 0.0009
30 ก.ย. 2557
LHEFI6M6
10.1038
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHEFI6M7
10.0687
 • 0.0048
30 ก.ย. 2557
LHGOV-A
10.3624
 • 0.0018
30 ก.ย. 2557
LHGOV-D
10.0467
 • 0.0018
30 ก.ย. 2557
LHGOV-R
10.3624
 • 0.0019
30 ก.ย. 2557
LHDEBT-A
10.5935
 • 0.0015
30 ก.ย. 2557
LHDEBT-D
10.0307
 • 0.0013
30 ก.ย. 2557
LHDEBT-R
10.5798
 • 0.0015
30 ก.ย. 2557
LHFI3M1R
11.0411
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHFI3M2R
10.9742
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHFI3M5R
10.5192
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHFI3M6R
10.4902
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHFI3M7R
10.4813
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHFI3M8R
10.2897
 • 0.0008
30 ก.ย. 2557
LHTRIG3+3
10.5053
 • 0.0395
30 ก.ย. 2557
LHFL
8.3067
 • 0.0127
30 ก.ย. 2557
LHPF
10.1783
 • 0.3007
31 ส.ค. 2557
QHHR
10.3606
 • 0.3165
31 ส.ค. 2557
QHPF
10.7732
 • 0.1106
31 ส.ค. 2557